ODLUKA O USLOVIMA ZA PRIJEM I UPIS KANDIDATA

 

 - Vijeće Fakulteta –                                                                    

    Broj: 01/6 -

   Dana, 01.06.2017. godine

 Na osnovu Zakona o visokom obrazovanju – Prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13) i člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Vijeće Fakulteta na svojoj X sjednici održanoj dana, 01.06.2017. godine, donijelo je

 O D L U K U

O USLOVIMA ZA PRIJEM I UPIS KANDIDATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA ŠUMARSKOM FAKULTETU U SARAJEVU U

AKADEMSKOJ 2017/2018. GODINI

 

I

I REDOVNI STUDIJ

 

  1. Kandidati ne polažu prijemni ispit i rangiranje kandidata vršit će se u zavisnosti od broja bodova koje kandidat osvoji na osnovu:

-      općeg uspjeha,

-      uspjeha iz Maternjeg jezika, Matematike, Biologije i Hemije,

-      rezultata ostvarenih na takmičenjima i

-      posebnog priznanja ministra obrazovanja i nauke, a za učenike iz drugih kantona sa prosjekom ocjena 5,0.

  1. Broj bodova na osnovu općeg uspjeha iznosi maksimalno 20, a utvrđuje se tako da se prosječna ocjena iz svih predmeta u svim razredima, zaokružena na dvije decimale, pomnoži sa 4.
  2. Broj bodova na osnovu uspjeha iz Maternjeg jezika, Matematike, Biologije i Hemije vrednuje se sa maksimalno 80 bodova i to tako što se prosječna ocjena iz ovih predmeta zaokruži na dvije decimale i pomnoži sa 16. Ukoliko kandidati nemaju ocjenu iz nekog od relevantnih predmeta (nisu slušali dati predmet tokom školovanja), nedostajući se predmet ne računa. Suma ocjena iz relevantnih predmeta se dijeli sa brojem predmeta.
  3. Za jedno od osvojenih mjesta na lokalnom (općinskom, gradskom) takmičenju učenika srednjih škola, dobije se slijedeći broj bodova:

-      za osvojeno prvo mjesto 2 boda,

-      za osvojeno drugo mjesto 1 bod i

-      za osvojeno treće mjesto 0,5 bodova.

Za jedno od osvojenih mjesta na kantonalnom takmičenju učenika srednjih škola, dobije se slijedeći broj bodova:

-      za osvojeno prvo mjesto 3 boda,

-      za osvojeno drugo mjesto 2 boda i

-      za osvojeno treće mjesto 1 bod.        

Za jedno od osvojenih mjesta na takmičenju učenika srednjih škola na nivou entiteta i Bosne i Hercegovine dobije se slijedeći broj bodova:

-      za osvojeno prvo mjesto 4 boda,

-      za osvojeno drugo mjesto 3 boda i

-      za osvojeno treće mjesto 2 boda.

Za jedno od osvojenih mjesta na međunarodnom takmičenju učenika srednih škola dobije se slijedeći broj bodova:

-      za osvojeno prvo mjesto 5 bodova,

-      za osvojeno drugo mjesto 4 boda i

-      za osvojeno treće mjesto 3 boda.

 

Ukupan broj bodova, a koje kandidat dobije na osnovu takmičenja navedenih u ovoj tački, formira se na osnovu zbira bodova po svim rezultatima, s tim da se boduju samo takmičenja koja su zvanično organizirana na nivou općine, grada, kantona, entiteta i Bosne i Hercegovine i to iz predmeta: Matematika, Fizika, Strani jezik, Informatika i Sport. Pored navedenog, boduju se i rezultati u okviru takmičenja pod nazivom „Smotra tehničkog stvaralaštva“ koje organizira Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo.

 

  1. Kandidatima koji su nosioci „Posebnog priznanja“, koje dodjeljuje ministar za obrazovanje, nauku i mlade, dodjeljuje se 5 bodova, kao i kandidatima koji dolaze izvan Kantona Sarajevo, a u toku cjelokupnog srednjoškolskog obrazovanja su imali odličan (5) uspjeh iz svih nastavnih predmeta i primjerno vladanje.
  2. Prilikom prijave na Konkurs kandidati na propisanom obrascu obavezno prijavljuju odsjek na koji konkurišu.

 

II

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjivat će se prilikom prijema i upisa u prvu godinu prvog ciklusa studija akademske 2017/2018. godine.

    

        

                                                                                

                                                                                                  D E K A N                                                                                                                                           

     Dostavljeno:                                                                            

-       Oglasna ploča

-       Studentska služba                                                                      prof. dr Mirza Dautbašić        

-       Prodekan za nastavu

-       Arhiva Fakulteta