ODLUKA O PRIJEMU KANDIDATA U I GODINU III CIKLUSA STUDIJA

- Vijeće Fakulteta-
Broj:01/6 – 863/18

Dana, 29.03.2018.godine

 Na osnovu člana 28. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, člana 13. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Šumarskom fakultetu u Sarajevu, prijedloga Vijeća doktorskih studija Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Vijeće Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, na svojoj XII sjednici održanoj 29.03.2018.godine jednoglasno je donijelo prijedlog

 

O D L U K E

 

I Usvaja se konačni Izvještaj Komisije za prijem studenata u I (prvu) godinu III ciklusa studija po Konkursima u studijskoj 2017/2018. godini i priložena rang lista primljenih i prijavljenih kandidata za upis u I (prvu) godinu III ciklusa studija u školskoj 2017/2018. godini.

II Kandidatima koji na dan donošenja odluke nisu ispunili sve uslove za upis, Harisi Brkić i Adnanu Hodžiću (nemaju dva objavljena naučna rada) i Anđelku Brniću (nema preporuke dva nastavnika i dva objavljena naučna rada), a imaju prosječnu ocjenu 7,5, omogućava se da najkasnije do 15.06.2018. godine dostave dokaze o objavi dva naučna rada, odnosno preporuke dva nastavnika koje nedostaju kandidatu Anđelku Brniću, nakon čega će se moći upisati u I (prvu) godinu III ciklusa studija.

 PRAVNA POUKA: Na rang listu iz tačke I kandidati imaju pravo prigovora u roku od 3 dana od dana objave na web stranici i oglasnoj ploči.

 
 

Dostaviti:                                                                         DEKAN

-a/a Vijeća                                                        

-a/a Fakulteta                                                          Prof.dr Mirza Dautbašić

-oglasna

 Prilog: Rang lista kandidata