ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Broj:01/1-2575/15

Dana, 09.10.2015.godine

 

 

 

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

DIREKTNI SPORAZUM

 

Na osnovu člana 69. stav 2. i člana 70. stav 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu, Zapisnika o otvaranju ponuda broj: 01/1-2574/15 od 09.10.2015.godine, u postupku javne nabavke: dezinfekcija i deratizacija, dekan Fakulteta donio je

 

 

O D L U K U

o poništenju postupka javne nabavke

 

Član 1.

 

PONIŠTAVA se postupak javne nabavke: dezinfekcija i deratizacija iz razloga što je cijena ponude znatno veća od planiranih sredstava za predmetnu nabavku.

Član 2.

 

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku.

 

Član 3.

 

Ova odluka objaviće se na web stranici Fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke u skladu sa članom 71. stav 1. Zakona o javnim nabavkama.

 

 

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je odlukom o pokretanju postupka broj: 01/1-2199/15 od 14.09.2015.godine.

Javna nabavka je provedena putem Direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a ja 420,00 KM.

Zahtjev za dostavu ponuda broj: 01/1-2514/15 od 06.10.2015.godine poslat je ponuđaču: „Eko – Medic“ d.o.o. Sarajevo, Azize Šaćirbegović bb.

Komisija za javnu nabavku sačinila je zapisnik o otvaranju ponuda i konstatovala da je prispjela jedna ponuda ponuđača: „Eko – Medic“ d.o.o. Sarajevo, Azize Šaćirbegović bb., sa ponuđenom cijenom od 798,00 KM.

U postupku predmetne nabavke nesumljivo je utvrđeno da je ponuđena cijena znatno veća od planiranih - osiguranih sredstava za predmetnu nabavku kod ugovornog organa (planska cijena 420,00 KM).

Iz navedenih razloga primjenom člana 69. stav 2. tačka e) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba najkasnije u

                                     roku od 5 dana od prijema odluke Vijeću

                                     Šumarskog fakulteta.

 

                                                                                     D E K A N

 

                                                                           Prof.dr Mirza Dautbašić

Dostaviti:

Ponuđaču:

- „Eko – Medic“ d.o.o. Sarajevo, Azize Šaćirbegović bb.

-Arhiva KJN

-Arhiva Fakulteta