Odluka o poništenju postupka

Broj:01/1-2056/19

Dana, 11.06.2019. godine

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

DIREKTNI SPORAZUM

Na osnovu člana 69. stav (2) tačka a) i člana 70. stav (4) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu u postupku javne nabavke robe: radna odjeća, posebna radna oprema i pribor, dekan Fakulteta donio je

O D L U K U

o poništenju postupka javne nabavke

Član 1.

PONIŠTAVA se postupak javne nabavke robe: radna odjeća, posebna radna oprema i pribor jer nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku – član 69. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama.

Član 2.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku.

Član 3.

Ova odluka objaviće se na web stranici Fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke robe: radna odjeća, posebna radna oprema i pribor pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka broj: 01/1-1196/19 od 05.04.2019. godine.

Javna nabavka je provedena putem Direktnog sporazuma.

Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi 2.183,00 KM (slovima:dvijehiljadejednastotinaosamdesettri/00 KM) bez PDV-a.

Zahtjev za dostavu ponuda broj: 01/1-1812/19 od 22.05.2019. godine upućen je na adresu jednog ponuđača: “THOR d.o.o Doboj“, Bukovica velika br. 57, 74000 Doboj.

U postupku predmetne nabavke utvrđeno da u određenom krajnjem roku nije dostavljena nijedna ponuda te se isti okončava u skladu sa članom 69. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama.

 

                                                         D E K A N

 

                                                                     prof. dr Mirza Dautbašić

Dostaviti:

-Arhiva KJN

-Arhiva Fakulteta