Odluka o poništenju postupka

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

DIREKTNI SPORAZUM

 

Na osnovu člana 69. stav (2) tačka f) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu u postupku javne nabavke: Sjeme bilja koje se koristi za posebne namjene, dekan Fakulteta donio je

 

O D L U K U

o poništenju postupka javne nabavke

 

Član 1.

PONIŠTAVA se postupak javne nabavke: Sjeme bilja koje se koristi za posebne namjene zbog dokazivih razloga koji su izvan kontrole upravnog organa koji se nisu mogli predvideti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke.

 

Član 2.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku.

 

Član 3.

Ova odluka objaviće se na web stranici Fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem iste ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke shodno članu.70 stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke: Sjeme bilja koje se koristi za posebne namjene pokrenut je odlukom o pokretanju postupka broj: 01/1-1188/19 od 03.04.2019. godine.

Javna nabavka je sprovedena putem Direktnog sporazuma.

Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi 50,00 KM (slovima:pedeset/00 KM) bez PDV-a.

U postupku predmetne javne nabavke nakon usmenog kontaktiranja određenog broja poljoprivrednih apoteka te informacije da iste nisu u mogućnosti da sve navedene stavke isporuče na način kako je planirano, odnosno zbog nemogućnosti realizacije iste i u skladu sa članom 69. stav 2) tačka f) Zakona o javnim nabavkama odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

                                                                                        

                                                                                           D E K A N

Dostaviti:

-Arhiva KJN

-Arhiva Fakulteta                                                      prof.dr Mirza Dautbašić