Odluka o poništenju postupka

Broj:01/1-1127/19

Dana, 02.04.2019. godine

 

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

DIREKTNI SPORAZUM

 

Na osnovu člana 69. stav (2) i člana 70. stav (4) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu u postupku javne nabavke: Usluge održavanja i popravka programske podrške , dekan Fakulteta donio je

 O D L U K U

o poništenju postupka javne nabavke

 

Član 1.

 PONIŠTAVA se postupak javne nabavke: Usluge održavanja i popravka programske podrške jer je cijena prihvatljivih ponuda znatno viša od osiguranih sredstava za predmetnu nabavu, odnosno vrijednost ponude prelazi plansku cijenu –član 69. stav (2) tačka e) Zakona o javnim nabavkama.

 Član 2.

 

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku.

 

Član 3.

 Ova odluka objaviće se na web stranici Fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke: Usluge održavanja i popravka programske podrške pokrenut je odlukom o pokretanju postupka broj: 01/1-843/19 od 11.03.2019. godine.

Javna nabavka je provedena putem Direktnog sporazuma.

Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi 299,15 KM (slovima:dvijestotinedevedesetdevet/00 KM) bez PDV-a.

 

Zahtjev za dostavu ponuda broj: 01/1-891/19 od 15.03.2019. godine upućen je na adresu jednog ponuđača: “AB SOFT“, Radnička 70, 71000 Sarajevo.

 

U postupku predmetne nabavke utvrđeno da ponuda od “AB SOFT“, Radnička 70, 71000 Sarajevo prelazi plansku cijenu (član 69. stav 2. tačka e) Zakona o javnim nabavkama).

                                                                     

 

 

 

                                                         D E K A N

 

                                                                           Prof.dr Mirza Dautbašić

Dostaviti:

-Arhiva KJN

-Arhiva Fakulteta