Odluka o poništenju postupka

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

DIREKTNI SPORAZUM

 

Na osnovu člana 69.stav (2) i člana 70.stav (4) i (6) Zakona o javnim nabavkama („ Službeni glasnik BiH “, broj:39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u sarajevu u postupku javne nabavke: Usluga zračnog prevoza, dekan Fakulteta donio je

 

O D L U K U

o poništenju postupka javne nabavke

 

Član 1.

 

PONIŠTAVA se postupak javne nabavke usluga: Usluge zračnog prevoza iz razloga što primljena ponuda nije prihvatljiva.

 

Član 2.

 

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku.

 

Član 3.

 

Ova odluka objavit će se na web-stranici Šumarskog fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem iste ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke shodno članu.70 stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

     Postupak javne nabavke usluge : Usluge zračnog prevoza pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj:01/1-4044/18 od 22.11.2018.godine.

     Javna nabavka je sprovedena putem Direktnog sporazuma.

     Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi 5.900,00 KM ( slovima : pethiljadadevetstotina / 00 ),bez PDV-a.

     Zahtjev za dostavu ponuda broj: 01/1-4588/18 od 25.12.2018.godine upućen je na adresu jednog ponuđača : “ Centrotrans-Eurolines “ d.d.,ul.Kurta Schorka br.14, 71 000 Sarajevo.

     U postupku predmetne javne nabavke utvrđeno je da je ponuđač dao ponudu koja nije prihvatljiva.  

     Ponuđač nije dostavio popunjen Obrazac za cijenu ponude- usluge u skladu sa svim zahtjevima koji su definisani i za sve stavke koje su sadržane u obrascu.U specifikaciji i opisu usluga traženo je da se dostave „ cijene povratnih aviokarata sa uključenim aerodromskim taksama i predajom prtljaga-dostava ponuda za do 10 dana u mjesecu-fleksibilni datumi“,međutim uvidom u ponudu vidi se da je ponuđač ponudio „ usluge izdavanja aviokarata“ što nije u skladu sa zahtjevom ugovornog organa te je shodno tome primjenom člana 69.stav (2) tačka d)odlučeno kao u članu 1. ove odluke.

 

 

                                                                         D E K A N

 

 

                                                             Prof.dr.Mirza Dautbašić

Dostaviti:

-Arhiva KJN

-Arhiva Fakulteta