ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA

 

Broj:01/1-

Dana, 23.01.2018. godine

 

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

-KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA

 

 Na osnovu člana 69. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), člana 70. stav (1), (4) i (6) Zakona o javnim nabavkama, na preporuku Komisije za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu, broj: 01/1-221/18 od 23.01.2018. godine u predmetu javne nabavke: nastavna sredstva, dekan Fakulteta je donio

 

O D L U K U

O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

 

Član 1.

PONIŠTAVA se postupak javne nabavke: nastavna sredstva iz razloga što nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku.

 

Član 2.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

Član 3.

Ova odluka će se objaviti na web stranici Fakulteta www.sfsa.unsa,.ba .

 

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-2979/17 od 25.09.2017. godine.

Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 7.854,50 KM.

Obavijest – zahtjev za nabavku broj: 01/1-69/18 od 11.01.2018. godine poslat je na tri adrese e-mailom: knjižara Centar Sarajevo, Books.ba Sarajevo i Ibra doo Sarajevo.

Na Obavještenje o nabavci broj: 1196-7-1-1-3-1/18 od 12.01.2018.godine objavljeno u 10:41 minutu na portalu javnih nabavki, nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku tj. do 22.01.2018. godine do 12:00 sati.

Iz navedenih razloga primjenom člana 69. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

 

                                                                                     D E K A N

                                                                           Prof.dr Mirza Dautbašić