ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA

 Broj:01/1-4160/17

Dana, 24.11.2017. godine

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

DIREKTNI SPORAZUM

 Na osnovu člana 69. stav 2. i člana 70. stav 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu, Zapisnika o otvaranju ponuda broj: 01/1-4077/17 od 15.11.2017.godine, Zapisnika o ocjeni ponuda broj: 01/1-4152/17 od 23.11.2017.godine, u postupku javne nabavke: kancelarijski namještaj, dekan Fakulteta donio je

 

 O D L U K U

o poništenju postupka javne nabavke

 

Član 1.

 PONIŠTAVA se postupak javne nabavke: kancelarijski namještaj iz razloga što je cijena ponude znatno veća od planiranih sredstava za predmetnu nabavku.

Član 2.

 Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku.

 Član 3.

 

Ova odluka objaviće se na web stranici Fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 Član 4.

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke u skladu sa članom 71. stav 1. Zakona o javnim nabavkama.

 O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je odlukom o pokretanju postupka broj: 01/1-2981/17 od 25.09.2017. godine.

Javna nabavka je provedena putem Direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a ja 2.959,00 KM.

Zahtjev za dostavu ponuda broj: 01/1-3784/17 od 27.10.2017. godine poslat je ponuđaču: „R&S“ d.o.o. Igmanska bb., 71320 Vogošća.

Komisija za javnu nabavku sačinila je zapisnik o otvaranju ponuda i Zapisnik o ocjeni ponuda i konstatovala da je prispjela jedna ponuda ponuđača: „R&S“ d.o.o. Igmanska bb., 71320 Vogošća, sa ponuđenom cijenom od 4.405,50 KM, (slovima: četirihiljadečetiristotinepet/50 KM).

U postupku predmetne nabavke nesumljivo je utvrđeno da je ponuđena cijena znatno veća od planiranih - osiguranih sredstava za predmetnu nabavku kod ugovornog organa (planska cijena 2.950,00 KM).

Iz navedenih razloga primjenom člana 69. stav 2. tačka e) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba najkasnije u

                                     roku od 5 dana od prijema odluke Vijeću

                                     Šumarskog fakulteta.

 

                                                                                     D E K A N

 

                                                                           Prof.dr Mirza Dautbašić

Dostaviti:

Ponuđaču:

- „R&S“ d.o.o. Igmanska bb., 71320 Vogošća

-Arhiva KJN

-Arhiva Fakulteta