ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE - DIREKTNI SPORAZUM

 ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 

Broj: 01/1-

Dana, 04.01.2016.godine

 

 

Na osnovu člana 18. stav (1), člana 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), člana 2. tačka 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) i člana 2. tačka 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu, postupajući po Odluci Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu broj: 02-2017/15 od 24.03.2015. godine o usvajanju Plana nabavke za 2015. godinu, te zahtjeva Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-3566/15 od 31.12.2015.godine, dekan Fakulteta je donio

 

 

O D L U K U

o pokretanju postupka nabavke usluga: štampanje monografije

 

Član 1.

 

Odobrava se pokretanje postupka javne nabavke usluga: štampanje monografije.

Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi 6.000,00 KM, (slovima: šesthiljada/00 KM), bez PDV-a.

Ova nabavka se finansira iz sredstava projekta.

Javna nabavka će se provesti putem Direktnog sporazuma.

Postupak javne nabavke provest će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim i internim aktima.

Evidencioni broj javne nabavke je 29. (usluge).

 

Član 2.

 

Tenderski dokument – istraživanje tržišta, pismeni zahtjev – prijedlog cijena sačinit će Komisija za javne nabavke Fakulteta u roku od 3 dana, računajući od donošenja ove odluke.

 

Član 3.

 

Kriteriji za dodjelu ugovora je najniža cijena.

 

 

Član 4.

 

Ocjenu ponude/a sprovest će Komisija za javne nabavke, u sastavu od 3 (tri) člana, sljedeće kvalifikacije strukture:

 

  1. Doc.dr Jusuf Musić, predsjednik,
  2. Ismeta Dilberović, dipl. iur, član,
  3. Ervina Kustura, član

Djelokrug rada Komisije iz prethodnog stava utvrdit će se posebnom odlukom.

 

Član 5.

 

Sastavni dio ove odluke je zahtjev za pokretanje postupka javne nabavke broj: 01/1-3566/15 od 31.12.2015.godine, sa specifikacijom usluga.

 

Član 6.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

U postupku po prijedlogu, utvrđeno je da je isti osnovan i da sadrži sve potrebne elemente za odlučivanje, u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetau u Sarajevu.

Pri donošenju Odluke Dekan Fakulteta se posebno rukovodio činjenicom da je predložena nabavka planirana u Planu javne nabavke za 2015. Godinu, te Odlukom o usvajanju V rebalansa Plana javnih nabavki broj:01/6-3080/15 od 19.11.2015.godine – pod stavkom 29 (dvadesetdevet) - usluge, da je realno procijenjena njena vrijednost, predložena odgovarajuća vrsta postupka, te da predloženi sastav komisije po stručnosti odgovara predmetu javne nabavke.

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

 

D E K A N

 

                                                                                Prof.dr Mirza Dautbašić

Dostaviti:

-      Komisiji za javne nabavke

-      Web stranica Fakulteta

-      a/a