ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE - DIREKTNI SPORAZUM

 

 ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 

Broj: 01/1-167/16

Dana 22.01.2016.godine

 

 

Na osnovu člana 18. stav (1), člana 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), člana 2. tačka 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) i člana 2. tačka 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu, a na osnovu hitnosti – vanplanske nabavke utvrđene članom 17. stav 1. Zakona o javnim nabavkama, postupajući po zahtjevu blagajnika Fakulteta broj: 01/1-163/16 od 22.01.2016. godine, dekan Fakulteta je donio

 

 

O D L U K U

o pokretanju postupka javne nabavke robe: računara

 

Član 1.

 

Odobrava se pokretanje postupka javne nabavke robe: računara, koja nije predviđena planom nabavke za 2015.godinu, a zbog iznenadnog kvara na računaru uposlenika – blagajnika koji se ne može otkloniti.

Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi 1.500,00 KM, (slovima: trihiljadečetiristotine/00 KM), bez PDV-a.

Ova nabavka se finansira iz sredstava Fakulteta

Javna nabavka će se provesti putem Direktnog sporazuma.

Postupak javne nabavke provest će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim i internim aktima.

 

Član 2.

 

Tenderski dokument – istraživanje tržišta, pismeni zahtjev – prijedlog cijena sačinit će Komisija za javne nabavke Fakulteta u roku od 3 dana, računajući od donošenja ove odluke.

 

Član 3.

 

Kriteriji za dodjelu ugovora je najniža cijena.

 

 

 

 

Član 4.

 

Ocjenu ponude/a sprovest će Komisija za javne nabavke, u sastavu od 3 (tri) člana, sljedeće kvalifikacije strukture:

 

  1. Doc.dr Jusuf Musić, predsjednik,
  2. Ismeta Dilberović, dipl. iur, član,
  3. Ervina Kustura, član

Djelokrug rada Komisije iz prethodnog stava utvrdit će se posebnom odlukom.

Član 5.

 

Sastavni dio ove odluke je zahtjev broj: 01/1-163/16 od 22.01.2016.godine, sa specijfikacijom robe.

 

Član 6.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

U postupku po prijedlogu, utvrđeno je da je isti osnovan i da sadrži sve potrebne elemente za odlučivanje, u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetau u Sarajevu.

Pri donošenju Odluke Dekan Fakulteta se posebno rukovodio činjenicom da je predložena nabavka hitna – vanplanska, da je njena realno procijenjena njena vrijednost, predložena odgovarajuća vrsta postupka, te da predloženi sastav komisije po stručnosti odgovara predmetu javne nabavke.

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

 

D E K A N

 

                                                                                Prof.dr Mirza Dautbašić

Dostaviti:

-      Komisiji za javne nabavke

-      Web stranica Fakulteta

-      a/a