Odluka o izmjenama i dopunama tenderske dokumentacije

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA TENEDERSKE DOKUMENTACIJE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE – LABORATORIJSKE PUMPE I PRIBOR PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVU PONUDA

(sa namjerom provođenja e-aukcije)

 

Na osnovu člana 53. stav (6) Zakona o javnim nabavkama (,,Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), dekan donosi

 

O D L U K U

o izmjenama i dopunama

 

Član 1.

 

Ovom odlukom mijenja se i dopunjava tenederska dokumentacije po pokrenutom postupku javne nabavke – laboratorijske pumpe i pribor putem konkurentskog postupka (sa namjerom provođenja e-aukcije), koje obavještenje je objavljeno na web portalu e-nabavke dana18.04.2019. godinepod brojem1196-7-1-9-3-2/19na sljedeći način:

  1. U tenderskoj dokumentaciji na strani br. 6 (pod rubrikom D. PODACI O PONUDI), stav 10) Mjesto, datum i vrijeme za prijem ponuda, mijenja se datum za prijem ponuda, te umjesto 07.05.2019. godine, glasi 14.05.2019. godine.

 

  1. U tenderskoj dokumentaciji na strani br. 6 (pod rubrikom D. PODACI O PONUDI), stav 11) Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda , mijenja se datum za otvaranje ponuda, te umjesto 07.05.2019. godine, glasi 14.05.2019. godine.

 

  1. U tenderskoj dokumentaciji na strani br. 11 ANEKS 2 – OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE-ROBE, dopunjava se tabela, odnosno unose se dodatne komponente za stavku pod rednim brojem 5. te sada glasi:

 

 

Redni broj

Naziv i specifikacija robe

Jedinica mjere

Količina

Jedinična cijena bez PDV-a (KM)

Ukupna cijena bez PDV-a (KM)

  1.  

DESTILACIONA JEDINICA UDK 129; Velp F30200120 ili ekvivalent

komad

1

 

 

  1.  

PUMPA ZA ASPIRACIJU ISPARENJA tip JP, Velp F30620198 ili ekvivalent

komad

1

 

 

  1.  

PRECISTAC OTROVNIH GASOVA MODEL SMS, Velp Italy F307C0199 ili ekvivalent

komad

1

 

 

  1.  

STALAK za epruvete dia 42mm. Inox. 8 radnih mjesta ili ekvivalent

komad

1

 

 

  1.  

DIGESTICIONA JEDINICA DK8. 8 radnih mjesta. Velp ili ekvivalent

Blok za kivete DK 8, Velp

Usisni poklopac DK 8, Velp

Nosač za blok DK 8, Velp

komad

1

 

 

  1.  

SVEUKUPNO:

 

 

 

                                             Član 2.

 

Izmjene i dopune koje su navedene u ovoj Odluci bit će objavljene na web portalu e-nabavke danom donošenja Odluke o izmjenama i dopunama.

 

 

 

 

 

Član 3.

 

Ova Odluka objavit će se na web stranici www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u ovom postupku u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

 

Obrazloženje

 

Ugovorni organ Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu pokrenuo je postupak javne nabavke robe – laboratorijske pumpe i probor putem konkurentskog postupka (s namjerom provođenja e-aukcije) broj: 01/1-1202/19 od 05.04.2019. godine

Dana 18.04.2019. godine objavljeno je Obavještenje o nabavci broj: 1196-7-1-9-3-2/19 na portalu e-nabavke.

Procijenjena vrijednost nabavke robe iznosi 14.210,00 KM , bez PDV-a.

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama član 3. i člana 53. stav 6) Ugovorni organ produžava rok za prijem ponuda iz razloga što je došlo do tehničke greške koja se nije ranije uočila prilikom dostavljanja tendesrske dokumentacije ponuđačima. Naknadnim pregledom tenderske dokumentacije ustanovljena je prethodno navedena Izmjena i dopuna tenderske dokumentacije.

 

Iz gore navedenog, a postupajući u skladu sa članom 39. stav (3) odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

 

                                                                                     DEKAN

 

 

                                                                         Prof. dr Mirza Dautbašić

 

 

Dostaviti:

-      Web portal e-nabavke

-      Web portal Fakulteta

-      Svim ponuđačima

-      a/a