Odluka o izboru ponuđača

-ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA –

OTVORENI POSTUPAK

(E- AUKCIJA)

 

Broj: 01/1-3131/19    

Dana, 05.09.2019.godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), odredbi Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije (,,Službeni glasnik BiH 66/16), na osnovu Zapisnika o ocjeni ponuda sa Preporukom Komisije za javnu nabavke broj: 01/1-3083/19 od 02.09.2019.godine, u postupku javne nabavke robe: postrojenje za grijanje, dekan Fakulteta je donio

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

  1. Prihvata se Zapisnik o ocjeni ponuda sa Preporukom Komisije za javne nabavke broj: 01/1-3083/19 od 02.09.2019. godine i ugovor za javnu nabavku robe: postrojenje za grijanje, dodjeljuje se ponuđaču:''INTERMING“ d.o.o. Sarajevo, ul. Ferde Hauptmana broj:7, Novo Sarajevo, 71000 Sarajevo, ID broj: 4201112590005, (ponuda broj: 090/19 od 26.08.2019. godine), za ponuđenu cijenu od 49.935,00 KM (slovima: četrdesetdevethiljadadevet stotinatridesetipet/00 KM), bez PDV-a, kao ponuđaču sa najnižom cijenom i nakon provedene e-aukcijea na osnovu izvještaja Agencije za javne nabavke broj: 1196-1-1-38/19 o e-aukciji koja se održala dana 02.09.2019. godine u vremenskom periodu od 10:30h do 11:08h .
  2. Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču ''INTERMING“ d.o.o. Sarajevo, ul. Ferde Hauptmana broj:7, Novo Sarajevo, 71000 Sarajevo, po proteku roka od 15 dana računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.
  3. Ova odluka će se objaviti na Web stranici www.sfsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama BiH.
  4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-2106/19 od 13.06.2019. godine.

Javna nabavka je provedena putem Otvorenog postupka ( e-aukcija ).

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 70.000,00 KM.

 

Javna nabavka je pokrenuta je putem Otvorenog postupka (e-aukcija) i objavom Obavještenja o nabavci broj: 1196-1-1-38-3-12/19 na portalu e-nabavke dana 25.07.2019. godine. Sažetak Obavještenja o nabavci objavljen je u ,,Službenom glasniku BiH- Oglasnik javne nabavke/nabave“ (broj: 51/19, str. 53).

 

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom Vijeća Fakulteta broj: 01/6-971/19 od 21.03.2019. godine i Odlukom o izmjeni sastava Komisije broj: 01/6-1066/19 od 28.03.2019. godine.

 

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 02.09.2019. godine Zapisnik o ocjeni ponuda sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/1-3083/19 dekanu u postupku javne nabavke robe: postrojenje za grijanje.

U zapisniku o ocjeni ponuda utvrđeno je da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik u kojem je utvrđeno sljedeće:

 

-      da je ukupan broj prispjelih ponuda: 3 (tri)

1)    “INTERMING“ d.o.o, Ferde Hauptmana br.7, 71000, Sarajevo

2)    “VENTCOMMERCE“ d.o.o., Kolodvorska br.12, 71 000, Sarajevo

3)    “GRIZELJ-GROUP“ d.o.o. Sarajevo, Nikole Šopa br.44, 71000, Sarajevo

 

-      da su blagovremeno zaprimljene: 3 (tri),

     -   da je ponuda ponuđača: ''INTERMING d.o.o, Sarajevo, Ferde Hauptmana br.7, prihvatljiva sa najnižom cijenom od 49.935,00 KM (slovima:četrdesetdevethiljadadevetstotinatridesetipet/00 KM),bez PDV-a i nakon provedene e-aukcije, a na osnovu izvještaja Agencije za javne nabavke o toku i završetku e-aukcije od 02.09.2019. u 11:11h.

 

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja e-aukcije, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav (1) tačka b) – najniža cijena Zakona o javnim nabavkama odlučeno je kao u dispozitivu.                                                                    

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Vijeću Šumarskog

                                     Fakulteta najkasnije u roku od 10 dana od dana prijema

                                        ove odluke.

 

                                                                                       D E K A N

 

                                                                             prof. dr Mirza Dautbašić

 

Dostaviti:

- Ponuđaču

- Arhivi Fakulteta

- Arhivi KJN