ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 

Broj:01/1-3826/16.

Dana, 30.12.2016.godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), na osnovu ponude broj: 125/16 od 22.11.2016.godine, u postupku javne nabavke: izrada projekta i nacrta, procjena troškova (na objektu „Čavle“ Igman)

 

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se ponuda broj: 125/16 od 22.11.2016.godine i odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge: izrada projekta i nacrta, procjena troškova (na objektu „Čavle“ Igman), za ponuđenu cjenu od 400,00 KM (slovima: četiristotine/00 KM) bez PDV-a, ID broj: 301677240002, dodjeljuje se ponuđaču Obrtnička radnja „VD“, vlasnik Lucevic Damir, Kemala Kapetanovića 15., Sarajevo, kao ponuđač čija je cijena prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom Planu nabavki za 2016.godinu.

 

Član 2.

 

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 

Član 3.

 

Ova odluka objavit će se na web stranici fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Član 4.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-3452/16 od 28.11.2016.godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 500,00 KM.

Zahtjev za dostavu ponude upućen je ponuđaču „Obrtnička radnja „VD“, vlasnik Lucevic Damir, Kemala Kapetanovića 15., Sarajevo. Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 01/6-858/16 od 01.04.2016.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 28.10.2016. godine dekanu ponudu broj: 125/16 od 22.11.2016.godine u postupku javne nabavke usluga: izrada projekta i nacrta, procjena troškova (na objektu „Čavle“ Igman, ponuđača Obrtnička radnja „VD“, vlasnik Lucevic Damir, Kemala Kapetanovića 15., Sarajevo, koju je dekan odobrio kao prihvatljivu, jer je ista u okviru procijenjene (planirane vrijednosti).

 

U postupku je ocjenjeno da je Komisija pravilno postupila i da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) i Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu.

 

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu odlučeno je kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke se može izjaviti žalba

                                      najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema

                                       ove odluke.

 

 

                                                                             D E K A N

 

                                                                      Prof.dr Mirza Dautbašić