ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA - DIREKTNI SPORAZUM

 ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 

Broj:01/1-2979/15

Dana, 11.11.2015.godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), na osnovu ponude broj: 112-10/15 od 15.10.2015 godine, u postupku javne nabavke usluga: sanacija krovnih oluka na zgradi Fakulteta, dekan Fakulteta je donio

 

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se ponuda broj: 112-10/15 od 15.10.2015.godine i odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge: sanacija krovnih oluka na zgradi Fakulteta za ponuđenu cjenu od 498,85 KM (slovima: četiristotinedevedesetosam/85 KM) bez PDV-a, dodjeljuje se ponuđaču KENDŽI d.o.o., Sarajevo, Adema Buće 168., kao ponuđač čija je cijena prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom Planu nabavki za 2015.godinu.

 

Član 2.

 

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 

Član 3.

 

Ova odluka objavit će se na web stranici fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

 

 

 

Član 4.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-1318/15 od 08.06.2015.godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 500,00 KM.

Zahtjev za dostavu ponude upućen je ponuđaču Kendži d.o.o. Adema Buće 168.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 01/6-701/15 od 09.04.2015.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 16.10.2015.godine dekanu ponudu broj: 112-10/15 od 15.10.2015.godine u postupku javne nabavke usluge sanacija krovnih oluka na zgradi Fakulteta, ponuđača Kendži d.o.o. Adema Buće 168, koju je dekan odobrio kao prihvatljivu, jer je ista u okviru procijenjene (planirane vrijednosti).

 

U postupku je ocjenjeno da je Komisija pravilno postupila i da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) i Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu.

 

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu odlučeno je kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke se može izjaviti žalba

                                    najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema

                                     ove odluke.

 

 

                                                                             D E K A N

 

                                                                      Prof.dr Mirza Dautbašić