ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA - DIREKTNI SPORAZUM -

 

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-      DIREKTNI SPORAZUM -

 

 

Broj:01/1-2159/15

Dana, 10.09.2015.godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14), na proporuku Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-2158/15 u postupku javne nabavke: ljekarski pregled uposlenika, dekan Fakulteta je donio

 

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-2158/15 i Ugovor za javnu nabavku usluge: ljekarski pregled uposlenika, dodjeljuje se ponuđaču JU Kantona Sarajevo Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu (ponuda broj: 0301-   /2015 od 28.08.2015.godine) za ponuđenu cijenu od 2.120,00 KM, bez PDV-a, kao ponuđač čija je cijena prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom Planu nabavki za 2015.godinu.

 

Član 2.

 

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 

Član 3.

 

Ova odluka objavit će se na web stranici fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

 

 

 

Član 4.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-1991/15 od 27.07.2015.godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 2.400,00 KM.

Zahtjev za dostavu ponude upućen je JU Kantona Sarajevo Zavod za zdravstvenu zaštitut studenata Univerziteta u Sarajevu.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 01/6-701/15 od 09.04.2015.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 10.09.2015.godine dekanu Zapisnik o ocjeni ponude sa preporukom o izboru ponuđača broj: 01/1-2158/15, u postupku javne nabavke usluge: ljekarski pregled uposlenika.

U preporuci Komisije za javnu nabavku utvrđeno je da je blagovremeno i pravilno izvršeno otvaranje ponude i ocjena prispjele ponude, na osnovu čega je utvrđeno sljedeće:

-   da je ukupan broj pristiglih ponuda: jedna,

-   da je blagovremeno zaprimljena: 28.08.2015. godine,

-da je ponuda ponuđača JU Kantona Sarajevo Zavod za zdravstvenu

zaštitut studenata Univerziteta u Sarajevu,prihvatljiva jer je ista

u okviru procijenjene (planirane vrijednosti).

 

U postupku je ocjenjeno da je Komisija pravilno postupila i da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) i Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu u Sarajevu.

 

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, te odredaba Pravilnika o postupku direktnog sporazuma na Šumarskom fakultetu odlučeno je kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke se može izjaviti žalba

                                     najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema

                                     ove odluke.

 

 

                                                                             D E K A N

 

                                                                      Prof.dr Mirza Dautbašić