ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA – KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA

 

 

 

 -      ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA –

KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA

 

Broj:01/1-3224/15

Dana,02.12.2015.godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 01/1-3223/15 od 02.12.2015. godine, u postupku javne nabavke robe: kancelalrijski namještaj, dekan Fakulteta je donio

 

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

  1. Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke broj: 01/1-3223/15 od 02.12.2015. godine i ugovor za javnu nabavku: KANCELARIJSKOG NAMJEŠTAJA dodjeljuje se ponuđaču R&S d.o.o. Igmanska bb. 71320 Vogošća (ponuda broj: 8729/15 od 19.11.2015.godine), za ponuđenu cijenu 15.165,00 KM (slovima: petnaesthiljadastotinušezdesetpet/00 KM), bez PDV-a, kao najbolje ocjenjenom ponuđaču.
  2. Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču „R&S d.o.o. Igmanska bb. Vogošća, po proteku roka od 15 dana od dana okončanja postupka javne nabavke, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.
  3. Ova odluka objavit će se na Web stranici www.sfsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama BiH.
  4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-1601/15 od 03.07.2015.godine.

Javna nabavka je provedena putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 15.710,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 1196-7-1-29-3-11/15, poslato je na objavu i objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 11.11.2015.godine u 11:22 h.

 

Zahtjev za dostavu ponuda je proslijeđen slijedećim ponuđačima (istovremeno sa slanjem obavijesti na Portal javnih nabavki):

-      Ponuđaču: R&S d.o.o. Igmanska bb., Vogošća,

-      Ponuđaču: FEF Export Import d.o.o A. Šaćirbegović 24 Sarajevo,

-      Ponuđaču: Inter-Com d.o.o. Vrandučka 71b 72000 Zenica

 

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom Vijeća Fakulteta broj: 01/6-761/15 od 09.04.2015.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 02.12.2015.godine Zapisnik o ocjeni ponuda broj: 01/1-3222/15 i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/1-3223/15 od 02.12.2015.godine dekanu u postupku javne nabavke – kancelarijski namještaj.

U zapisniku o ocjeni ponuda utvrđeno je da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik u kojem je utvrđeno sljedeće:

-      da je ukupan broj prispjelih ponuda 2 (dvije),

-      da je blagovremeno zaprimljeno 2 (dvije) ponude,

-      da je ponuda ponuđača: R&S d.o.o. Igmanska bb. Vogošća, prihvatljiva,

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača, te ocjenu prispjele ponude, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, dekan Fakulteta nije našao razloge, nepravilnosti niti propiste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog:

-      najniže cijene, kako slijedi:

Naziv / ime ponuđača

Ponuđena cijena (bez PDV-a)

1)

R&S d.o.o. Igmanska bb,

71320 Vogošća

 

15.165,00 KM

2)

Kraning d.o.o. Sarajevska 1/a

75305 Puračić

 

15.390,00 KM

 

Izabrani ponuđač R&S d.o.o. Igmanska bb Vogošća je izabran primjenjujući kriteriji najniže cijene, koja je ponuđena u iznosu od 15.165,00 KM.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b) – najniža cijena Zakona o javnim nabavkama odlučeno je kao u dispozitivu.

                                                                          

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Vijeću Šumarskog

Fakulteta najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema ove odluke.

                                                                                                   D E K A N

 

                                                                                     Prof.dr Mirza Dautbašić

Dostaviti:

Ponuđaču:

-       R&S d.o.o. Igmanska bb, 71320 Vogošća

-       Kraning d.o.o. Sarajevska 1/a 75305 Puračić

-       Arhivi JN

-       Arhivi Fakulteta