ODLUKA O IZBOR U NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 

ODLUKA O IZBOR U NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-       KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA -

 

Broj:01/1-2285/17

Dana, 10.07.2017. god ine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), Zapisnika Komisije za javnu nabavku i preporuke dekana broj: 01/1-2242/17 od 05.07.2017. godine, u postupku javne nabavke: usluge zračnog prevoza, dekan Fakulteta je donio

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se Zapisnik o ocjeni ponuda broj: 01/1-2242/17 od 05.07.2017. godine sa preporukom broj: 01/1-2242/217-2, Komisije za javnu nabavku i Ugovor za javnu nabavku: usluge zračnog prevoza, dodjeljuje se ponuđaču: „CENTROTRANS - EUROLINES“ dd, Kurta Schorka 14., Sarajevo, ponuda broj: 1/8136/17 od 16.06.2017. godine za ponuđenu cijenu od 4.529,04 KM (slovima: četirihiljadepetstotinadvadesetdevet/04 KM), bez PDV-a, ID broj: 4200153220003, kao ponuđač čija je cijena prihvatljiva i u okviru procijenjene vrijednosti u usvojenom Planu nabavki za 2017. godinu.

 

Član 2.

 

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču „CENTROTRANS - EUROLINES“ dd, Kurta Schorka 14., Sarajevo, po proteku roka od 15 dana, računajući od dana prijema odluke.

 

Član 3.

 

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

        

Član 4.

 

Ova odluka objavit će se na web stranici fakulteta www.sfsa.unsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Član 5.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/1-889/17 od 31.03.2017. godine.

Javna nabavka je provedena putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 10.000,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 1196-7-2-29-3-4/17 od 14.06.2017. godine u 14:50 i Ispravka obavještenje broj: 1196-7-2-29-8-5/17 od 14.06.2017. godine u 15:03, objavljeni su na Portalu Javnih nabavki.

Zahtjev za dostavu ponude upućen je ponuđačima: „CENTROTRANS - EUROLINES“ dd, Kurta Schorka 14., Sarajevo, Buena Vista doo Poslovnica Sol Azuir , Branilaca Sarajeva 21., Sarajevo, BH Passport, Radićeva 3., Sarajevo i Relaxtours, Zelenih Beretki 22., Sarajevo.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 01/6-1129/17 od 27.04.2017.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 05.07.2017. godine dekanu Zapisnik o ocjeni ponuda u postupku javne nabavke: usluge zračnog prevoza.

U postupku po zapisniku o ocjeni ponuda je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

-   da je ukupan broj pristiglih ponuda: dvije

-   da su blagovremeno zaprimljene dvije ponude

-   da neblagovremenih ponuda nije bilo,

-da su ponude ponuđača: „CENTROTRANS - EUROLINES“ dd, Kurta Schorka

14., Sarajevo, BH Passport, Radićeva 3., Sarajevo, prihvatljive.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku osjene provedenog postupka dekan Fakulteta nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za javnu nabavku.

 

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, neosporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog:

 

         Najniže cijene, kako slijedi:

 

Naziv / ime ponuđača

Ponuđena cijena (bez PDV-a)

1)

CENTROTRANS - EUROLINES“ dd, Kurta Schorka 14., Sarajevo,

4.529,04 KM

2)

BH Passport, Radićeva 3., Sarajevo

4.558,00 KM

 

Izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterij najniže cijene, koja je ponuđena u iznosu od 4.529,04 KM, bez PDV-a.

 Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stava (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

     Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke se može izjaviti žalba najkasnije

                                             u roku od 5 dana od dana prijema ove odluke.

 

                                                                                                D E K A N

 

                                                                                        Prof.dr Mirza Dautbašić