ODLUKA

 

 - Vijeće Fakulteta–

 

Broj: 01/6 – 2321/16

Dana, 16.09.2016.

 

 

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, molbe Asocijacije studenata Šumarskog fakulteta, Vijeće Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, na svojoj XIV sjednici održanoj 16. 09. 2016. godine je donijelo sljedeću

 

 

O D L U K U

 

I Odobrava se dodatni ispitni termin u mjesecu septembru 2016. godine.

Dodatni ispitni termin je namijenjen isključivo za studente kojima je ostao jedan ispit kao uslov za upis u narednu studijsku godinu ili kao jedini preostali ispit iz tekuće školske godine čime se studentima daje mogućnost da polože sve ispite bez prenosa jednog dozvoljenog nastavnog predmeta (6 ECTS) u narednu studijsku godinu. Ispit u dodatnom jesenjem terminu imaju pravo polagati studenti I i II ciklusa.

  

 

II Studenti su obavezni da predaju prijave za polaganje ispita u dodatnom septembarskom roku u Studentsku službu Fakulteta do utorka, 20. 09. 2016. godine do 13:00 sati.

 

III Raspored ispita će biti objavljen na web stranici Fakulteta u 19:00 sati, 21. 09. 2016. godine.

 

IV Dodatni ispitni termin u mjesecu septembru 2016. godine održati će se u četvrtak, 22. 09. 2016. godine u periodu od 12:00 – 14:00 sati.

 

 

                                                                                     DEKAN

 

Dostaviti:                                                       prof. dr Mirza Dautbašić

-a/a Vijeća

-a/a Fakulteta

- Oglasna