ODBRANA MAGISTARSKOG RADA

VIJEĆE ŠUMARSKOG FAKULTETA U SARAJEVU

 O B J A V LJ U J E

 

Nermin Sadiković, dipl. ing. šumarstva, braniti će svoj magistarski rad pod naslovom:

 

 

" Morfometrijske i fenotipske karakteristike trofeja srndaća (Capreolus capreolus L.) u nekim populacijama Bosne i Hercegovine "

                  

 dana 06.11.2017. godine (ponedjeljak) u 12:30 sati, na Šumarskom fakultetu u Sarajevu (sala 203), Zagrebačka 20.

 

Odbrana je javna, a magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 8 do 15 sati u Sekretarijatu Fakulteta.