OBAVJEŠTENJE ZA OBNOVU I GODINE II CIKLUSA STUDIJA –redovni samofinansirajući studij-škol.2015/2016.godina

OBAVJEŠTENJE ZA OBNOVU I GODINE II CIKLUSA STUDIJA –redovni samofinansirajući studij-škol.2015/2016.godina

 

Studenti koji imaju status redovnih samofinansirajućih, a koji obnavljaju I godinu II ciklusa studija, a studiraju u skladu sa Bolonjskim procesom obnovu godine kao i ovjeru semestra trebaju izvršiti u periodu od 01.10.2015. - 16.10.2015.godine.

Za ovjeru je potreban semestralni list iz ljetnog semestra (popuniti predmete iz ljetnog semestra).

Za obnovu je potrebno:

-         upisni obrasci 1,5 KM (mogu se nabaviti u Studentskoj službi).

-         potvrda iz biblioteke o razduženju knjiga

- Uplatiti 100,00 KM po nepoloženom predmetu na žiro račun broj      

                               3389 0022 0792 8948   (Unicredit banka)    

Primalac Šumarski fakultet u Sarajevu

Svrha obnova godine (ukoliko se plaća u ratama naglasiti koja je rata u pitanju).

 

- Uplatiti 30,00 KM na žiro račun broj: 3389 0022 0792 8948     (Unicredit banka)    

   Primalac Šumarski fakultet u Sarajevu

   Svrha: za usluge biblioteke

- Za osiguranje studenata 5,00 KM ( u gotovini – predati u Studentsku službu).

 

- Uplata za upotrebu ISSS-a i to:

 

- 10,00 KM na račun Rektorata Univerziteta u Sarajevu

                     3383 2022 6633 3617, svrha uplata: upotreba ISSS-a

- 10,00 KM na račun Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

           3389 0022 0792 8948 Unicredit banka, svrha uplate upotreba ISSS-a      

 

NAPOMENA: DJECA ŠEHIDA I PALIH BORACA SU OSLOBOĐENI PLAĆANJA OSIGURANJA.

Status redovnog studenta prestaje kada redovni student dva puta zaredom obnovi istu studijsku godinu i ne stekne uslove za upis u narednu studijsku godinu.

Studenti koji su izgubili status redovnog studente i prešli na redovni-samofinansirajući studij ukoliko steknu uslove za upis u narednu godinu u škol.2016/2017.godini bit će obavezni da plate 1.200,00 KM na ime troškova upisnine u skladu sa Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti na visinu participacije usluga, upisnina i drugih troškova studija Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu.

 

Studentska služba, 04.09.2015.godine