Obavještenje o prezentaciji i odbrani radne verzije doktorske disertacije

UNIVERZITET U SARAJEVU

ŠUMARSKI FAKULTET

 

O B A V J E Š T E NJ E

o prezentaciji i odbrani radne verzije doktorske disertacije

 

 

U skladu sa članom 41. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, student studijskog programa Šumarstvo III ciklusa studija

 

Stjepan Kvesić, mr šumarstva

 

Prezentirati će i braniti radnu verziju doktorske disertacije pod naslovom:

 

"Morfološka i molekularna varijabilnost populacija klena (Acer campestre L.) u Bosni i Hercegovini"

 

Komisija za ocjenu doktorske disertacije obrazovana je Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-762/18 od 27.06.2018. godine, u sljedećem sastavu:

 

 

 

Prof.dr Faruk Bogunić, predsjednik Komisije

 

Prof.dr Dalibor Ballian, mentor, član Komisije

 

Prof.dr Neđad Bašić, član Komisije

 

 

 

Termin prezentacije radne verzije doktorske disertacije zakazan je za 16.10.2018. godine sa početkom u 12:00 sati u sali 102 Šumarskoga fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

Odbrani radne verzije doktorske disertacije mogu prisustvovati svi nastavnici i saradnici u nastavi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

 

 

Univerzitet u Sarajevu

Šumarski fakultet

Zagrebačka 20

71 000 Sarajevo