OBAVJEŠTENJE

UNIVERZITET U SARAJEVU

ŠUMARSKI FAKULTET

 

Sarajevo, 25.01.2017. godine

 

 

OBAVJEŠTENJE

 

IZBOR TEME ZAVRŠNOG RADA I CIKLUSA STUDIJA

 

 

U skladu sa članom 20 i 21. Pravila studiranja za I ciklus studija na UNSA objavljuje se Katalog tema završnih radova I ciklusa studija za školsku 2016-17. godinu na odsjecima Šumarstvo i Hortikultura. Opredjeljenje za mentora obavit će se u trećoj sedmici VI semestra studija nakon što se student upozna sa nastavnim predmetima i nastavnicima – potencijalnim mentorima u ovom semestru.

 

Prioritet izbora mentora i teme završnog rada I ciklusa studija ostvaruju studenti prema sljedećim kriterijima:

  1. prosječna ocjena I i II godine I ciklusa studija,
  2. broj položenih ispita i
  3. broj ECTS poena.

 

Opredjeljenje za mentora vrši se prema rang listi uspješnosti studenata i to u terminu koji će zakazati Studentska služba. Opredjeljenje se verifikuje potpisom studenta. Studenti koji se ne odazovu na zakazni termin gube pravo prioriteta izbora i izbor vrše nakon završene regularne procedure.

 

Nakon formiranja liste mentora i studenata, studenti su dužni da ODMAH kontaktiraju mentora i s njim se dogovore o temi završnog rada. Teme i metodologiju izrade završnih radova predlažu mentori. Student takođe može predložiti temu završnog rada pri čemu konačnu odluku donosi mentor.

 

 

                                                                                               Prodekan za nastavu

Prof.dr. Dževada Sokolović