Obavijest o temama završnih radova i ciklusa studija odsjeka šumarstvo i hortikultura

Obavještavamo vas da je katalog tema završnih radova dodiplomskog studija na Odsjeku Šumarstvo i Hortikultura javno oglašen na web stranici i oglasnoj ploči Šumarskog fakulteta.

Izbor tema završnih radova na dodiplomskom studiju će se vršiti isključivo na osnovu kriterija uspjeha (srednje ocjene svih položenih ispita na temelju ISSS evidencije) studenata koji će sami moći odabrati temu. Procedura izbora tema završnih radova dodiplomskog studija će se izvršiti u četvrtoj sedmici ljetnog semestra, a koju će koordinirati Prodekan za nastavu u saradnji sa studentima. Obavijest o preciznom terminu izbora tema će biti pravovremeno oglašena.

KAtalog tema možete preuzeti na slijedećem linku.