Obavijest o dodatnom ispitnom terminu u mjesecu septembru 2015

Vijeće Fakulteta

Broj: 01/6-2254115 Dana 17. 09. 2015.

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, molbe Asocijacije studenata Šumarskog fakulteta, Vijeće Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, na svojoj XIV sjednici održanoj 17. 09. 2015. godine je donijelo slijedeću:

ODLUKU

I Odobrava se dodatni ispitni terminu mjesecu septembru 2015. godine. Dodatni ispitni temin je namijenjen isključivo za studente kojima je ostao jedan ispit kao uslov za upis u narednu studijsku godinu ili kao jedini preostali ispit iz tekuće školske godine čime se studentima daje mogućnost da polože sve ispite bez prenosa jednog dozvoljenog nastavnog predmeta (6 ECTS) u narednu studijsku godinu. Ispit u dodatnom jesenjem terminu imaju pravo polagati studenti I i II ciklusa.

II Studenti su ubavezni da predaju prijave za polaganje ispita u dodatnom spetmebraskom roku u Studentsku službu fakulteta do ponedjeljka, 21. 09. 2015. godine do 13:00h.

III Raspored ispita će biti objavljen na web stranici Fakulteta u 19:00 sati, 21. 09. 2015. Godine.

IV Dodatni ispitni termin u mjesecu septembru 2015. godine će se održati u utorak, 22. 09. 2015. godine u periodu od 14 – 16:00 sati.

 

Dostaviti:                                                                                                                          D E K A N

                                                                                                                             prof. dr. Mirza Dautbašić

- a/a Vijeća

- a/a Fakulteta

 - Oglasna