NOVA PUBLIKACIJA U IZDANJU ŠUMARSKOG FAKULTETA

   PRIKAZ KNJIGE

 ANATOMIJA I GREŠKE DRVETA

Safet Gurda i Jusuf Musić

 Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu je u okviru vlastite izdavačke djelatnosti, sredinom 2015. godine postao bogatiji za još jedno naučno-istraživačko djelo. Objavljena je knjiga pod naslovom Anatomija i greške drveta autora prof. dr. Safeta Gurde i doc. dr. Jusufa Musića. Recenzenti ovog izdanja su prof. dr. Slavko Govorčin sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i doc. dr. Seid Hajdarević sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 Ovo djelo namijenjeno je studentima šumarskih fakulteta koji izučavaju anatomiju i greške drveta na svojim studijskim programima, ali i osobama koje se bave stručnim i istraživačkim radom iz ovih područja. Knjiga sadržajem pokriva materiju koja je osnova za razumijevanje i izučavanje drveta sa tehničkog stanovišta, te može biti preporučena literatura i studentima drugih fakulteta koji u svojim studijskim programima izučavaju drvo kao materijal, ali i svima ostalima koji se u svom radu dotiču i bave problematikom drveta sa bilo kojeg aspekta.

 Knjiga je strukturirana iz uvodnog dijela, 11 poglavlja te dijela sa prilozima. Konceptualno i metodički je podijeljena u tri cjeline: Anatomija drveta, Greške drveta i Karakteristike važnijih vrsta drveta.

 Prva cjelina koja govori o Anatomiji drveta, obuhvata prikaze mikroskopskih spoznaja o građi drveta dvije osnovne skupine, zatim, za drvo karakteristične prikaze rasporeda elemenata građe drveta i makroskopske karakteristike građe drveta. Također, u okviru ove cjeline nalaze se poglavlja namijenjena spoznajama o submikroskopskoj građi drveta, hemijskom sastavu drveta, varijacijama građe i njihovom značaju i uticaju na fizička i mehanička svojstva, te kvalitete drveta i poglavlje namijenjeno naučnoj identifikaciji vrsta drveta.

 Sekcija namijenjena Greškama drveta prikazana je na jedan vrlo praktičan i pri tome prihvatljiv način. U ovom poglavlju obrađena je problematika odstupanja od normalne građe, oblika, boje i svojstava drveta. Data je sistematizacija grešaka drveta po Ugrenoviću. Opisane su pojave odstupanja (određeni broj je izražen u tehničkim mjerama), naveden je njihov uzrok kao i uticaj na upotrebljivost drveta.  

   Slijedi dodatak s prikazom strukturnih, tehničkih i upotrebnih svojstava najkomercijalnijih vrsta drveta. Knjiga završava Rječnikom stručnih pojmova i popisom korištene literature.

 Budućim čitaocima knjige, od posebnog značaja svakako će biti brojni slikovni prikazi, popraćeni adekvatnim opisima.

 Rukopis je izvorni rad dvojice autora zasnovan na spoznajama iz literature kao i vlastitom naučnoistraživačkom radu iz područja svojstava drveta. Kroz prikaz korištene literature i drugih navedenih izvora vidljiva je širina pregleda i spoznaja u praćenju svjetskih, naučnih i savremenih raspoloživih dostignuća u području navedenog naslova. Jasnoća prikaza, temeljitost i argumentiranost ovog rada nadmašiti će potrebe studenata šumarskih fakulteta te će naslov i sadržaj zasigurno pobuditi interes te pomoći pri usavršavanju naučnika i stručnjaka iz područja šumarstva i drvne tehnologije.

 Knjiga Anatomija i greške drveta predstavlja vrijedan i rijedak doprinos literaturi iz navedene oblasti na našem govornom području i kao takva će doprinijeti osavremenjivanju samog obrazovnog procesa, kao i obrazovanju svih ostalih zainteresovanih čitalaca.