N A K N A D N I K O N K U R S

Na osnovu Konkursa za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa i integriranog studija (prvog i drugog ciklusa) na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2017/2018.godini, Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u I godinu I ciklusa i integriranog studija (prvog i drugog ciklusa) na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2017/2018. godini, Vijeće Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu objavljuje

N A K N A D N I  K O N K U R S

Za upis studenata u I godinu prvog ciklusa studija u studijskoj 2017/2018.godini i to:

 

 

 

ODSJEK

 

                 BROJ STUDENATA

Redovni studij-

troškove studija snosi osnivač

 

 Redovni

studij troškove studija

snose sami studenti

 Strani državljani

 Ukupno

Šumarstvo


9

 

18

-

27


Hortikultura

 

2

5

3

10

Ukupno Šumarski fakultet

11

23

3

37

 

Rangiranje kandidata i prijem studenata izvršiti će se u skladu sa Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u I godinu I ciklusa i integriranog studija (prvog i drugog ciklusa) na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2017/2018. godini i Odlukom Vijeća Fakulteta o uslovima za prijem i upis kandidata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Šumarskom fakultetu u Sarajevu u akademskoj 2017/2018. godini broj: 01/6-1486/17 od 01.06.2017. godine. Nije predviđeno polaganje prijemnog ispita.

Prijave na ovaj Konkurs podnose se Studentskoj službi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u periodu od 21. - 25.08.2017. godine.

 

 

                                                                                                               IZ SEKRETARIJATA FAKULTETA