Konkurs za upis studenata na treći ciklus studija/doktorski studij Šumarskog fakulteta u Sarajevu

 Na osnovu člana 74. i 78. Zakona o visokom obrazovanju – Prečišćeni tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 42/13), člana 23. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Pravila studiranja na trećem ciklusu studija na Šumarskom fakultetu u Sarajevu, Odluke Vijeća Šumarskog fakulteta u Sarajevu broj: 01/6-464/17 od 23.02.2017. godine i odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti za raspisivanje konkursa broj: 01-3064/17 od 26.04.2017. godine Šumarski fakultet u Sarajevu, saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-05-38-18769-1/17 od 29.05.2017. godine objavljuje

 

NATJEČAJ/KONKURS

 

Za upis studenata na treći ciklus studija/doktorski studij Šumarskog fakulteta u Sarajevu u studijskoj 2017/2018.godini

 

Raspisuje se konkurs za upis studenata na treći ciklus studija – doktorski studij iz oblasti šumarstva i hortikulture.

 

  1. Uvjeti za upis:

 

Treći ciklus studija na Šumarskom fakultetu može upisati:

-          Kandidat/kinja koji je stekao diplomu II ciklusa studija akademskog zvanja magistra šumarstva ili hortikulture sa ukupno 300 ECTS studijskih bodova,

-          Kandidati/kinje koji su stekli naučni stepen magistra nauka iz oblasti šumarstva i hortikulture, u skladu sa propisima koji su bili na snazi prije uvođenja bolonjskog sistema studiranja, a kojima se u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevu priznaje 60 ECTS bodova, odnosno prva godina studija,

 

  1. Minimalan broj kandidata/kinja za koje se organizira studij:

-          Pravilima studiranja trećeg ciklusa na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu je predviđen minimalan broj kandidata koji iznosi 3.

 

  1. Spisak potrebne dokumentacije o ispunjavanju uvjeta:

-          Prijava

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

-          Diplomu o završenom prethodnom obrazovanju (original ili ovjerena kopija),

-          Uvjerenje o položenim ispitima ili dodatak diplomi (original ili ovjerena kopija),

-          Biografiju,

-          Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika,

-          Izvod iz matične knjige rođenih,

-          Motivacijsko pismo.

 

4. Kandidati koji su stekli pravo upisa studijskog programa III ciklusa    

     studija obavezni su prije upisa Vijeću studija dostaviti sljedeće:

-          izjavu koordinatora projekta u okviru kojeg će biti realizovana istraživanja za izradu doktorske disertacije kojom se potvrđuje da u okviru projekta postoje sredstva potrebna za istraživanje ili potpisanu izjavu kandidata da će troškove istražiavanja za izradu doktorske disertacije pokriti iz vlastitih sredstava ili sredstava do kojih je došao samostalnim apliciranjem za dodjelu sredstava za ove namjene kod privrednih subjekata, namjenskih domaćih i inostranih fondova i sl.,

-          okvirnu oblast istraživanja i okvirnu temu doktorske disertacije sa kratkim obrazloženjem ciljeva i očekivanih rezultata disertacije,

-          potpisanu saglasnost nastavnika koji može biti savjetnik pri pripremi projekta doktorske disertacije i mentor pri izradi doktorske disertacije.

 

5. Trajanje studija:

-          Studij na trećem ciklusu Šumarskog fakulteta traje 6 semestara i vrednuje se sa 180 ECTS studijskih bodova, a njegovim završetkom se stiče akademska titula i naučno zvanje doktor biotehničkih nauka iz oblasti šumarstva/hortikulture.

 

6.Cijena studija:

-          Visina školarine iznosi 7.000,00 KM po studijskoj godini, a polaznici studija uplaćuju je na transakcijski račun Šumarskog fakulteta, broj: 3389002207928948 kod UniCredit Bank Sarajevo.

 

7. Prijave:

         Prijave sa obaveznom dokumentacijom se podnose direktno na protokolu  

         fakulteta ili poštom (preporučeno) uz naznaku:

Natječaj/Konkurs za upis na treći ciklus studija – doktorski studij na Šumarskom fakultetu

na adresu:

Šumarski fakultet

Univerziteta u Sarajevu

Zagrebačka 20

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Natječaj/konkurs je otvoren 30 dana računajući od dana objave.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.