Konkurs za upis studenata na treći ciklus studija

 Na osnovu člana 74. i 78. Zakona o visokom obrazovanju – Prečišćeni tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 42/13), člana 23. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, člana 11. Pravila studiranja na trećem ciklusu studija na Šumarskom fakultetu u Sarajevu, Odluke Vijeća Šumarskog fakulteta u Sarajevu broj: 01/6-2669/15 od 15.10.2015.godine, odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti za raspisivanje konkursa broj: 01-7193/15 od 26.11.2015.godine, saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-05-38-31351-1/15 od 08.12.2015. godine, objavljuje se

 

 

NATJEČAJ/KONKURS

 

Za upis studenata na treći ciklus studija/doktorski studij Šumarskog fakulteta u Sarajevu u studijskoj 2015/2016.godini

 

Raspisuje se konkurs za upis studenata na treći ciklus studija – doktorski studij iz oblasti šumarstva i hortikulture.

 

  1. Uvjeti za upis:

 

Treći ciklus studija na Šumarskom fakultetu može upisati:

-          Kandidat/kinja koji je stekao diplomu II ciklusa studija akademskog zvanja magistra šumarstva ili hortikulture sa ukupno 300 ECTS studijskih bodova,

-          Kandidati/kinje koji su stekli naučni stepen magistra nauka iz oblasti šumarstva i hortikulture, u skladu sa propisima koji su bili na snazi prije uvođenja bolonjskog sistema studiranja, a kojima se u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevu priznaje 60 ECTS bodova,

-          Kandidati/kinje koji su stekli naučni stepen magistra nauka iz oblasti koje su relevantne za studij trećeg ciklusa Šumarskog fakulteta, a njihov status, odnosno prava i obaveze u nastavku studija utvrditi će Fakultet posebnim odlukama nakon upisa.

 

 

 

  1. Minimalan broj kandidata/kinja za koje se organizira studij:

-          Pravilima studiranja trećeg ciklusa na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu je predviđen minimalan broj kandidata koji iznosi 1.

 

  1. Spisak potrebne dokumentacije o ispunjavanju uvjeta:

-          Prijava

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

-          Diplomu o završenom prethodnom obrazovanju - original,

-          Uvjerenje o položenim ispitima ili dodatak diplomi - original,

-          Biografiju,

-          Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika,

-          Izvod iz matične knjige rođenih,

-          Motivacijsko pismo.

 

  1. Trajanje studija:

-          Studij na trećem ciklusu Šumarskog fakulteta traje 6 semestara i vrednuje se sa 180 ECTS studijskih bodova, a njegovim završetkom se stiče akademska titula i naučno zvanje doktor biotehničkih nauka iz oblasti šumarstva/hortikulture.

 

  1. Cijena studija:

-          Visina školarine iznosi 7.000,00 KM po studijskoj godini, a polaznici studija uplaćuju je na transakcijski račun Šumarskog fakulteta, broj: 3389002207928948 kod UniCredit Bank Sarajevo.

 

  1. Na treći ciklus studija planirano je da se upiše 3 kandidata

 

  1. Prijave:

Prijave sa obaveznom dokumentacijom se podnose direktno na protokol Fakulteta ili poštom (preporučeno) uz naznaku:

Natječaj/Konkurs za upis na treći ciklus studija – doktorski studij na Šumarskom fakultetu

na adresu:

Šumarski fakultet

Univerziteta u Sarajevu

Zagrebačka 20

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

 

Natječaj/konkurs je otvoren 30 dana računajući od dana objave.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.