KONKURS za izbor u akademska zvanja

 

 

 

Vijeće Šumarskog fakulteta u Sarajevu na osnovu odluke broj:01/6-2157/17 od 30.06.2017.godine, člana 96. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo – prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 42/13), saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-5059/17 od 19.07.2017. godine i odredaba člana 162. Statuta Univerziteta u Sarajevu,

r a s p i s u j e

 

KONKURS

za izbor u akademska zvanja

 

Nastavnik u svim zvanjima za nastavne predmete:

 

1. Matematika……………………………….………………………………..1 izvršilac

2. Meteorologija sa klimatologijom ………………………………………1 izvršilac

                                                      

Nastavnik u svim zvanjima za naučnu oblast:

 

1. Lovno gospodarenje……………………….……………………………….1 izvršilac

 

 

UVJETI: Kandidati treba da ispunjavaju uvjete iz člana 89. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo – prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13) i člana 156. Statuta Univerziteta u Sarajevu.

Uz prijavu na konkurs za izbor akademskog osoblja u naučnonastavna zvanja, kandidati prilažu dokaze da ispunjavaju minimalne uvjete za izbor akademskog osoblja u naučnonastavna zvanja na visokoškolskoj ustanovi kako slijedi:

 

a)    Docent: diplomu o naučnom stepenu doktora nauka u datoj oblasti, najmanje tri naučna rada iz oblasti u koju se bira objavljena u priznatim publikacijama i pokazane nastavničke sposobnosti;

b)   Vanredni profesor: dokaz o provedenom najmanje jednom izbornom periodu u zvanje docenta, najmanje pet naučnih radova iz oblasti u koju se bira objavljenih u priznatim publikacijama, objavljena knjiga i originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, sve nakon izbora u zvanje docenta, te dokaz o mentorstvu najmanje jednog kandidata za stepen drugog ciklusa studija;

c)    Redovni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanje vanrednog profesora, najmanje dvije objavljene knjige, najmanje osam naučnih radova iz oblasti u koju se bira objavljenih u priznatim publikacijama, sve nakon sticanja zvanja vanrednog profesora, te dokaz o uspješnom mentorstvu najmanje po jednog kandidata za stepen drugog i trećeg ciklusa studija.

 

 

Prijave kandidata za određeno zvanje treba da sadrže najmanje dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za izbor u zvanje na koje su konkurisali, u skladu sa članom 164. Statuta Univerziteta u Sarajevu.

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Nepotupne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave se podnose na adresu:

Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Zagrebačka 20., 71000 Sarajevo.

 

 

SEKRETARIJAT ŠUMARSKOG FAKULTETA