Konkurs

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju (,,Sl. novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17 ), člana  201. i 202.  Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine), Odluke Vijeća Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 01/6-1521/19 od 26. 04. 2019. godine), na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-14-54/19 od 27. 05. 2019. godine),raspisuje se

 

K O N K U R S

za izbor nastavnika na

Šumarskom fakultetu

Univerziteta u Sarajevu

 

 

  1.     NASTAVNIK u zvanje DOCENTA za oblast: ,,Uređivanje šuma i urbanog zelenila”………………………………………...1 izvršilac sa punim radnim vremenom

 

Pored općih zakonskih uvjeta, potrebno je da kandidati ispunjavaju uvjete utvrđene članom 96. tačka d) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 33/17) i članom 194. stav (1) tačka d) Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine):

-       docent: naučni stepen doktora oblasti za koju se bira, najmanje tri naučna rada iz oblasti za koju se bira objavljena u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, pokazane nastavničke sposobnosti.

Uz prijavu na konkurs za izbor nastavnika, kandidati prilažu dokaze da ispunjavaju minimalne uvjete za izbor, kako slijedi:

a)    Biografiju (CV) i spisak objavljenih naučnih radova, projekata, patenata ili originalnih metoda iz oblasti za koju se vrši izbor;

b)    Diplomu i drugu dokumentaciju o stečenom obrazovanju (diploma visoke stručne spreme, naučnog stepena magistra i naučnog stepena doktora, odnosno diplome I , II iIII  ciklusa studija – original ili ovjerenu fotokopiju;

c)    Kandidati koji su u inostranstvu stekli diplomu, prilažu nostrificiranu diplomu ili rješenje – original ili ovjerena fotokopija;

d)    Bibliografiju u štampanoj i elektronskoj formi, odnosno listu objavljenih knjiga, udžbenika i naučnih radova kao i same knjige i radove;

e)    Dokaz da su knjige, radovi i drugo objavljeni;

f)     Podatke o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom oblasti ukoliko ih posjeduju;

g)    Izvod iz matične knjige rođenih-original ili ovjerenu fotokopiju;

h)   Uvjerenje o državljanstvu-original ili ovjerenu fotokopiju.

Kandidati su dužni da pored navedene dokumentacije dostave i ostalu potrebnu dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju uslove za izbor u skladu sa Zakonom i Statutom.

 

Uslovi za izbor kandidata u naučnonastavna zvanja utvrđeni su u članu 94., 96., 100., 101., 102. i 103. Zakona o visokom obrazovanju (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17) i članom 192., 193., 194., 196.,199 i 200. Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine).

Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti poziciju i akademsko zvanje za koje se prijavljuju.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursana web stranici Šumarskog fakulteta i u dnevnom listu ,,Nezavisne novine”, poštom preporučeno na adresu ili direktno na Protokol, soba 115/I:

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

ŠUMARSKI FAKULTET

 

ZAGREBAČKA 20, 71 000 SARAJEVO

Sa naznakom za :Konkurs za izbor nastavnika

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Bliže informacije se mogu dobiti na telefon: 033/812-492.