Katalog tema završnih radova za II ciklus.

Tabela 1. Katalog tema završnih radova na studiju Održivo upravljanje šumskimekosistemima

 

Katedra

Mentor

Katedra za zaštitu šuma i urbanog zelenila i lovnogospodarenje

Gustinapopulacijasmrčinogpisara(IpstypographusL)imalogsmrčinog potkornjaka (Pityogenes chalcographus L.) na području zaštićenog pejsaža „Bijambare“-Mirza

 

prof. dr. MirzaDautbašić

Holandska bolest brijesta (Ophiostoma novo-ulmi Brasier) u centralnoj Bosni

prof. dr. TarikTreštić

Zdravstveno stanje maruna i pitomog kestena (Castanea sativa Mill.) na područjuCazina

prof. dr. TarikTreštić

Ocjena zdravstvenog stanja šuma na području planineVlašić

prof. dr. OsmanMujezinović

Prisustvo i značaj bukove skočipipe Rhynchaenus fagi L. u šumama na području ŠumarijeBusovača

prof. dr. OsmanMujezinović

Štetni agensi smrče na području ŠumarijeTravnik

prof. dr. OsmanMujezinović

Štetni agensi jele na području ŠumarijeTravnik

prof. dr. OsmanMujezinović

Kategorizacija šuma prema stepenu ugroženosti od šumskih požara na području Šumarije NoviTravnik

prof. dr. MirzaDautbašić

Antioksidativna i antimikrobna aktivnost metanolnih ekstrakata tilovine (Petteria ramentacea (Sieber) C.Presl)

prof. dr. FatimaPustahija

Katedra za iskorišćavanje šuma, projektovanje i građenje u šumarstvu ihortikulturi

Učešće i raspored neprave srži bukve na dva različita tipa zemljišta u šumskim odjeljenjima...G.J.     ...

prof. dr. SafetGurda

Debljina i zapreminsko učešće kore u drvnoj masi krupnog drveta jele (Abies alba Mill.) na području GJ„Grmeč-Mijačica“

doc. dr. JusufMusić

Povrede na radu i profesionalna oboljenja šumarskih radnika JP ŠPD Zeničko-dobojskog kantona d.o.o.Zavidovići

doc. dr. JusufMusić

Postrojenja za proizvodnju sekundarnih energenata od drvnog otpada – kapaciteti i mogućnosti, na području Zeničko-dobojskogkantona

doc. dr. VelidHalilović

Analiza potrošnje goriva i utroška vremena u fazi sječe i izradestabala hrasta kitnjaka (Quercus petraea (Matt.) Liebl) na XYpodručju

doc. dr. VelidHalilović

Optimalizacija primarne mreže puteva u GJ 'XX', ŠGP'XX'

prof. dr. DževadaSokolović

Optimalizacija sekundarne mreže puteva u šumskom odjeljenju 'XX' GJ 'XX'

prof. dr. DževadaSokolović

Dinamika razvoja erozionih procesa na traktorskim puteva u post eksploatacionomperioduušumskimodjeljenjimaXX,XX,XX,XX,XX, GJXXX

 

doc. dr. MuhamedBajrić

Prirodno obrastanje traktorskih puteva u post eksploatacionim periodu u šumskim odjeljenjima XX, XX, XX, XX, XX, GJXXX

doc. dr. MuhamedBajrić

Uticaj hidrografske mreže na primarnu infrastrukturu u GJXX

doc. dr. MuhamedBajrić

Uticaj hidrografske mreže na sekundarnu infrastrukturu (traktorske puteve vlake) u šumskim odjeljenjima XX, XX, XX, XX, XXGJ

doc. dr. MuhamedBajrić

Katedra za ekologiju šuma i urbanozelenilo

Tipovi šuma crne   johe na područjuKantonaSarajevo   -ekološkeiproizvodnekarakteristike

prof. dr. SeadVojniković

Usporedba površina šuma Kantona Sarajevo 1885 -2008

prof. dr. SeadVojniković


Katedra za uređivanje šuma i urbanozelenilo

Preliminarna analiza učešća šumskih drvnih sortimenata, izrađenihpo BAS normama u zapremini stabala jele u Kantonu10

doc. dr. AhmetLojo

Istraživanje regresionih zavisnosti veličina zapremine i obličnihbrojeva od veličina drugih taksacionih elemenata stabala jele u Kantonu10

doc. dr. BesimBalić

Stanje šuma u Bosanskoj šumsko-privrednoj oblasti prema podacima Druge inventure šuma na velikim površinama uBiH

doc. dr. BesimBalić

Debljinski prirast i starost stabala bukve, jele i smrče u raznodobnim šumskimsastojinama

doc. dr. AidaIbrahimspahić

Varijabilitet debljinskog prirasta stabala bukve, jele i smrče u raznodobnim šumskim sastojinama u GJ„Igman“

doc. dr. AidaIbrahimspahić

Prostorna struktura sastojina bukve, jele i smrče u GJ „Igman“ (ili studij slučaja)

doc. dr. AidaIbrahimspahić

Istraživanje promjena najvažnijih taksacionih elemenata šuma na bazi satelitskih snimaka na području ŠGP„Lašvansko“

prof. dr. AzraČabaravdić

Katedra za ekonomiku, politiku i organizaciju šumarstva i urbanogzelenila

Uticaj šumarske regulative na investicije u šumarstvu na području Srednjobosanskogkantona

prof. dr. SabinaDelić

Uticaj šumarske regulative na investicije u šumarstvu na području Tuzlanskogkantona

prof. dr. SabinaDelić

SociološkiefektiuvođenjaFSCcertificiranjauJP“ŠumeTK”ddKladanj

prof. dr. MersudinAvdibegović

Uloga i zahtjevi lokalnih zajednica u procesu kreiranja šumarske legislative u FederacijiBiH

prof. dr. MersudinAvdibegović

Katedra za uzgajanje šuma i urbanogzelenila

Mjere njege u kulturama smrče na području Šumarije'XX'

prof. dr. FarukMekić

Provođenje mjera njege u nenjegovanim kulturama na Šumsko- gospodarskom području'XX'

prof. dr. FarukMekić

Primjena sjemenskog i sadnog materijala u proširenoj reprodukciji šuma na područjuFBiH

prof. dr. FarukMekić

Prevođenje panjača u indirektnom konverzijom u viši uzgojni oblik na ŠGP

prof. dr. FarukMekić

Dinamika rasta i razvoja stabala smrče/bijelog i crnog bora/jele u podignutim kulturama naGP

prof. dr. FarukMekić

Uspijevanje različitih provenijencija običnog bora (Pinus sylvestris) u pokusu provenijencija kodŽepča

prof. dr. DaliborBallian

Podmlađivanje jele unutar šuma bukve i jele sa smrčom naKonjuhu

prof. dr. ĆemalVišnjić

Podmlađvanje bukve unutar šuma bukve i jele sa smrčom naKonjuhu

prof. dr. ĆemalVišnjić


Tabela 2. Katalog tema završnih radova na studiju Pejsažnaarhitektura

 

Katedra

Mentor

Katedra za zaštitu šuma i urbanog zelenila i lovnogospodarenje

Zdravstveno stanje divljeg kestena (Aesculus hippocastanum L.) uX

prof. dr. TarikTreštić

Zdravstveno stanje oraha (Juglans regia L.) uX

prof. dr. TarikTreštić

Katedra za ekologiju šuma i urbanozelenilo

Invazivne biljne vrste na području parkova KantonaSarajevo

prof. dr. SeadVojniković

Katedra za uzgajanje šuma i urbanogzelenila

Fenološkaistraživanjadivljegkestena(Aesculushippocastanus)napodručju gradaSarajeva

prof. dr. DaliborBallian

Rast     i      razvoj     alohtonih     vrsta     na      području     urbanih     sredina Sarajeva/Zenice/Mostara/BanjaLuke/Tuzle

prof. dr. FarukMekić

Prekompozicija pojedinih zelenih površina na području GradaSarajeva

prof. dr. FarukMekić

Ukupni fenoli, antioksidativni potencijal i antimikrobna aktivnost metanolnih ekstrakata plodova Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake, S. × chenaultii Rehder i S. orbiculatusMoench

 

prof. dr. FatimaPustahija

Vanjskisaradnici

Identifikacija i valorizacija zelenih površina Gradski park u Livnu u cilju njegove estetske i funkcionalnedeterminacije

prof. dr. JasnaAvdić

IdejnorješenjezelenihpovršinaSarajevskeškolezanaukuitehnologijukao objekta specijalnenamjene

prof. dr. JasnaAvdić

Bosanska avlija kao paradigma oblikovanja eksterijera i interijera Fakulteta islamskih nauka uSarajevu

prof. dr. ElmaTemim

Funkcionalni i estetski redizajn degradiranih pejzaža/krajolika (napušteni vanjski kopovi rudnika, kamenolomi, deponije otpadaisl.)

doc. dr. PavleKrstić

Projektovanje zelenih površina u okviru sportsko rekreativnihsadržaja

doc. dr. PavleKrstić

Projektovanje,uređenjeiredizajnobalavodenihtokovauurbanimsredinama

doc. dr. PavleKrstić