KATALOG TEMA ZAVRŠNIH RADOVA II CIKLUS

KATALOG TEMA ZAVRŠNIH RADOVA II CIKLUS ODSJEK HORTIKULTURA - Pejsažna arhitektura ZA ŠKOLSKU 2016 -17. GODINU

Redni broj

Tema završnog rada

Katedra

Mentor

 1.  

Invazivne biljne vrste u _____________________

Katedra za ekologiju šuma i urbanog zelenila

Prof.dr. Sead Vojniković

 1.  

Istraživanje stepena antropogenizacije tla u šumskim rasadnicima

Katedra za ekologiju šuma i urbanog zelenila

Prof dr Hamid Čustović

 1.  

Osobine šumskih zemljišta i vegetacije budućeg nacionalnog parka Igman, Bjelašnica, Treskavica i Visočica (kanjon Rakitnice). (Svaki lokalitet može biti zasebna tema).

Katedra za ekologiju šuma i urbanog zelenila

Prof dr Hamid Čustović

 1.  

Osobine zemljišta na morenskim naslagama Igmana.

Katedra za ekologiju šuma i urbanog zelenila

Prof dr Hamid Čustović

 1.  

Osobine zemljišta hrasta lužnjaka u BiH.

Katedra za ekologiju šuma i urbanog zelenila

Prof dr Hamid Čustović

 1.  

Osobine zemljišta i potencijalne površine za uzgoj industriskog drveta u BiH

Katedra za ekologiju šuma i urbanog zelenila

Prof dr Hamid Čustović

 1.  

Analiza ponude i potražnje hortikulturnog sadnog materijala na području Kantona Sarajevo

Katedra za ekonomiku, politiku i organizaciju šumarstva i urbanog zelenila

prof. dr Sabina Delić

 1.  

Zdravstveno stanje drveća urbanog zelenila na području Ilijaša

Katedra za zaštitu šuma i urbanog zelenila i lovno gospodarenje

prof. dr. Osman Mujezinović

 1.  

Fenološka istraživanja platana (Platanus x acerofilia) na području grada Sarajeva

Katedra Uzgajanje šuma i urbanog zelenila

Prof. dr Dalibor Ballian

 1.  

Fenološka istraživanja divljeg kestena (Aesqulus hippocastanum) na području grada Sarajeva

Katedra Uzgajanje šuma i urbanog zelenila

Prof. dr Dalibor Ballian

 1.  

Gospodarenje spomen parkovima na primjeru spomen parka Mirze Delibašića i Davorina Popovića.

Katedra Uzgajanje šuma i urbanog zelenila

prof. dr. Faruk Mekić

 1.  

 

Hortikulturno uređenje parkovske provršine između Gradačačke i ulice Ilije Engela u Sarajevu

 

Katedra Uzgajanje šuma i urbanog zelenila

 

prof. dr. Ćemal Višnjić

 1.  

Parametri bitni za pejsažno projektovanje objekata specijalne namjene – “Dječiji vrtić Labudovi“,Sarajevo

Kabinet općih predmeta

Prof. dr Jasna Avdić

 1.  

Analiza i usporedba zelenih površina tri džamije na području grada Sarajeva u cilju njihove obnove i zaštite

Kabinet općih predmeta

prof. dr Jasna Avdić

 1.  

Funkcionalni i estetski redizajn degradiranih pejzaža/krajolika (napušteni vanjski kopovi rudnika, kamenolomi, deponije otpada isl.)

Kabinet općih predmeta

doc. dr. Pavle Krstić

 1.  

Projektovanje zelenih površina u okviru sportsko rekreativnih sadržaja

Kabinet općih predmeta

doc. dr. Pavle Krstić

 1.  

Projektovanje, uređenje i redizajn obala vodenih tokova u urbanim sredinama

Kabinet općih predmeta

doc. dr. Pavle Krstić