KATALOG TEMA ZAVRŠNIH RADOVA II CIKLUS

KATALOG TEMA ZAVRŠNIH RADOVA II CIKLUS ODSJEK ŠUMARSTVO

- Održivo upravljanje šumskim ekosistemima

ZA ŠKOLSKU 2016-17. GODINU

Redni broj

Tema završnog rada

Katedra

Mentor

 1.  

Tipovi šuma crne johe u Kantonu Sarajevo

Katedra za ekologiju šuma i urbanog zelenila

Prof.dr. SeadVojniković

 1.  

Istraživanje stepena antropogenizacije tla u šumskim rasadnicima

Katedra za ekologiju šuma i urbanog zelenila

Prof dr Hamid Čustović

 1.  

Osobine šumskih zemljišta i vegetacije budućeg nacionalnog parka Igman, Bjelašnica, Treskavica i Visočica (kanjon Rakitnice). (Svaki lokalitet može biti zasebna tema)

Katedra za ekologiju šuma i urbanog zelenila

Prof dr Hamid Čustović

 1.  

Osobine zemljišta na morenskim naslagama Igmana

Katedra za ekologiju šuma i urbanog zelenila

Prof dr Hamid Čustović

 1.  

Osobine zemljišta hrasta lužnjaka u BiH

Katedra za ekologiju šuma i urbanog zelenila

Prof dr Hamid Čustović

 1.  

Osobine zemljišta i potencijalne površine za uzgoj industriskog drveta u BiH

Katedra za ekologiju šuma i urbanog zelenila

Prof dr Hamid Čustović

 1.  

Regresiona analiza taksacionih elemenata državnih šuma i spektralnih vegetacijskih indexa u desetogodišnjem periodu – studij slučaja

Katedra za uređivanje šuma i urbanog zelenila

prof. dr. Azra Čabaravdić

 1.  

Preliminarna aliza učešća šumskih drvnih sortimenata, izrađenih po BAS normama u zapremini stabala smrče u u Kantonu 10

Katedra za uređivanje šuma i urbanog zelenila

prof. dr. Ahmet Lojo

 1.  

Oblik i zapremina stabla smrče u raznodobnim sastojinama na području Kantona 10

Katedra za uređivanje šuma i urbanog zelenila

prof. dr. Besim Balić

 1.  

Stanje šuma u Bosanskoj šumsko-privrednoj oblasti prema podacima Druge inventure šuma na velikim površinama u BiH

Katedra za uređivanje šuma i urbanog zelenila

prof. dr. Besim Balić

 1.  

 

Starost stabala bukve, jele i smrče u raznodobnim šumskim sastojinama

 

Katedra za uređivanje šuma i urbanog zelenila

 

 

Doc. dr. Aida Ibrahimspahić

 1.  

Varijabilitet debljinkog prirasta stabala bukve, jele i smrče u raznodobnim šumskim sastojinama u GJ „Igman“

Katedra za uređivanje šuma i urbanog zelenila

Doc. dr. Aida Ibrahimspahić

 1.  

Uticaj tipa zemljišta i taksacionih faktora na razvoj neprave srži bukve u šumskim odjeljenjima   ... GJ     ...

Katedra za iskorištavanje šuma, projektovanje i građenje u šumarstvu i hortikulturi

prof. dr. Safet Gurda

 1.  

Efektirada pri privlačenju drveta forvarderom Timberjack 1410 D

Katedra za iskorištavanje šuma, projektovanje i građenje u šumarstvu i hortikulturi

doc. dr. Jusuf Musić

 1.  

Analiza otvorenosti šuma u GJ „______“, ŠGP „____“

Katedra za iskorištavanje šuma, projektovanje i građenje u šumarstvu i hortikulturi

prof. dr. Dževada Sokolović

 1.  

Otvaranje šuma na ŠGP „X“ sa posebnim osvrtom o uticaju putne infrastrukture na divlje životinje

Katedra za iskorištavanje šuma, projektovanje i građenje u šumarstvu i hortikulturi

prof. dr. Dževada Sokolović

 1.  

Efekti rada pri privlačenju drveta animalom na području GJ „Igman“

Katedra za iskorištavanje šuma, projektovanje i građenje u šumarstvu i hortikulturi

doc. dr. Velid Halilović

 1.  

Uticajhidrografskemrežena vodopropusne objekte šumske transportne infrastrukture u GJ „____________“

Katedra za iskorištavanje šuma, projektovanje i građenje u šumarstvu i hortikulturi

doc.dr. Muhamed Bajrić

 1.  

Ponuda i potražnja na tržištu rada za univerzitetski obrazovanim kadrovima šumarske struke u Federaciji Bosne i Hercegovine

Katedra za ekonomiku, politiku i organizaciju šumarstva i urbanog zelenila

prof. dr. Mersudin Avdibegović

 1.  

Potencijali za razvoj ekološkog turizma u kantonu “X“

Katedra za ekonomiku, politiku i organizaciju šumarstva i urbanog zelenila

prof. dr. Mersudin Avdibegović

 1.  

Ekonomsko-finansijska analiza poslovanja preduzeća Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic

Katedra za ekonomiku, politiku i organizaciju šumarstva i urbanog zelenila

prof. dr Sabina Delić

 1.  

Ekonomsko-finansijska analiza poslovanja šumskoprivrednog društva "Srednjobosanske šume" d.o.o. Donji Vakuf

Katedra za ekonomiku, politiku i organizaciju šumarstva i urbanog zelenila

prof. dr Sabina Delić

 1.  

Ekonomsko-finansijska analiza poslovanja Javnog preduzeća Šumskoprivredno društvo Zeničko-dobojskog kantona d.o.o. Zavidovići

Katedra za ekonomiku, politiku i organizaciju šumarstva i urbanog zelenila

prof. dr Sabina Delić

 1.  

Holandska bolest brijesta (Ophiostoma novo-ulmiBrasier) na širem području Visokog

Katedra za zaštitu šuma i urbanog zelenila i lovno gospodarenje

prof. dr. Tarik Treštić

 1.  

Suzbijanje bijele imele na području Glamoča - metodski pristup i efekti primjenjenih mjera

Katedra za zaštitu šuma i urbanog zelenila i lovno gospodarenje

prof. dr. Tarik Treštić

 1.  

Ocjena zdravstvenog stanja šuma u GJ „Igman“

Katedra za zaštitu šuma i urbanog zelenila i lovno gospodarenje

prof. dr. Mirza Dautbašić

 1.  

Štetni insekti jele na području Igmana

Katedra za zaštitu šuma i urbanog zelenila i lovno gospodarenje

prof. dr. Osman Mujezinović

 1.  

Entomološki kompleks hrasta na području Živinica

Katedra za zaštitu šuma i urbanog zelenila i lovno gospodarenje

prof. dr. Osman Mujezinović

 1.  

Istraživanje provenijencija običnog bora (Pinus sylvestris) u pokusu Kupres

Katedra Uzgajanje šuma i urbanog zelenila

Prof.dr Dalibor Ballian

 1.  

Istraživanje provenijencija običnog bora (Pinus sylvestris) u pokusu Žepče

Katedra Uzgajanje šuma i urbanog zelenila

Prof.dr Dalibor Ballian

 1.  

Istraživanje rasta i fenologije hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u pokusu Žepče

Katedra Uzgajanje šuma i urbanog zelenila

Prof.dr Dalibor Ballian

 1.  

Istraživanje rasta i fenologije bukve (Fagus sylvatica L.) u pokusu Kakanj

Katedra Uzgajanje šuma i urbanog zelenila

Prof.dr Dalibor Ballian

 1.  

Mogućnost alimenacije (snabdijevanja) sjemenskim materijalom iz sopstvenih izvora u kantonu X

Katedra Uzgajanje šuma i urbanog zelenila

prof. dr. Faruk Mekić

 1.  

Dinamika rasta i razvoja stabala bijelog bora u njegovanoj i nenjegovanoj kulturi „Barice-Čavljak“ u G.J. Vogošća Bulozi“

Katedra Uzgajanje šuma i urbanog zelenila

prof. dr. Faruk Mekić

 1.  

Ekološko uzgojne i proizvodne karakteristke panjača bukve na području X kantona.

Katedra Uzgajanje šuma i urbanog zelenila

prof. dr. Ćemal Višnjić

 1.  

Ekološko uzgojne i proizvodne karakteristke panjača bukve na području Y kantona.

Katedra Uzgajanje šuma i urbanog zelenila

prof. dr. Ćemal Višnjić