KATALOG TEMA ZAVRŠNIH RADOVA

KATALOG TEMA ZAVRŠNIH RADOVA I CIKLUS ODSJEK HORTIKULTURA ZA ŠKOLSKU 2016-17. GODINU

Redni broj

Tema završnog rada

Katedra

Mentor

 1.  

Hemijski sastav i ljekovita svojstva brusnice (Vaccinium macrocarpon)

Katedra za ekologiju šuma i urbanog zelenila

Prof dr Azra Tahirović

       
2.

Karnivorne biljke i njihov uzgoj

 

Katedra za ekologiju šuma i urbanog zelenila

Prof dr Fatima Pustahija

3.

Uloga osobina tla na pojavu erozije uzrokovanih antropogenim djelovanjem.

Katedra za ekologiju šuma i urbanog zelenila

Prof dr Hamid Čustović

4.

Tipovi zemljišta i njihove osobine područja Igmana i Bjelašnice.

Katedra za ekologiju šuma i urbanog zelenila

Prof dr Hamid Čustović

5.

Šumska zemljišta zaštićenog područja Bijambare i Nišićke visoravni.

Katedra za ekologiju šuma i urbanog zelenila

Prof dr Hamid Čustović

6.

Osobine i potencijal zemljišta opštine ______                

Katedra za ekologiju šuma i urbanog zelenila

Prof dr Hamid Čustović

7.

Karnivorne biljke u flori BiH

 

Katedra za ekologiju šuma i urbanog zelenila

prof. dr. Faruk Bogunić

8.

Dendrološka valorizacija zaštićenih stabala divljeg kestena (Aesculus hippocastanum L.) u haremu Begove džamije u Sarajevu.

Katedra za ekologiju šuma i urbanog zelenila

Prof dr. Neđad Bašić

 1.  

Šumske zajednice smrče u BiH

 

Katedra za ekologiju šuma i urbanog zelenila

Prof.dr. SeadVojniković

 1.  

Statističke karakteristike vremenskih serija proizvodnje hortikulturnih sadnica drveća u rasadničkoj proizvodnji FBiH

Katedra za uređivanje šuma i urbanog zelenila

prof. dr. Azra Čabaravdić

 1.  

Opis, funcionalnost i primjena instrumenta „CRITERION“ RD 1000 u premjeru parkovskih sadržaja i šumskih sastojina

Katedra za uređivanje šuma i urbanog zelenila

prof. dr. Besim Balić

 1.  

Analiza grešaka drveta na stablima na području Mjesne zajednice „Grbavica I“

Katedra za iskorištavanje šuma, projektovanje i

građenje u šumarstvu i hortikulturi

prof. dr. Safet Gurda

 1.  

Procjena ekonomske vrijednosti stabala u parku Šumarskog fakulteta

Katedra za iskorištavanje šuma, projektovanje i

građenje u šumarstvu i hortikulturi

doc. dr. Jusuf Musić

 1.  

Travokosilice i njihova primjena u hortikulturi

Katedra za iskorištavanje šuma, projektovanje i

građenje u šumarstvu i hortikulturi

doc. dr. Velid Halilović

 1.  

Motiviupisastudijahortikulturena ŠumarskomfakultetuuSarajevu

Katedra za ekonomiku, politiku i organizaciju šumarstva i urbanog zelenila

prof. dr. Mersudin Avdibegović

 1.  

Otpornost biljaka prema bolestima

Katedra za zaštitu šuma i urbanog zelenila i lovno gospodarenje

prof. dr. Tarik Treštić

 1.  

Ukrasno drveće i grmlje gradskih grobalja Sarajeva

Katedra Uzgajanje šuma i urbanog zelenila

prof. dr. Faruk Mekić

 1.  

Njega krošnji drvorednih stabala lipe uz lijevu obalu Miljacke u Aleji Lipa.

Katedra Uzgajanje šuma i urbanog zelenila

prof. dr. Ćemal Višnjić

 1.  

Uticaj stanišnih faktora na razvoj drvorednh stabala lipe uz lijevu obalu Miljacke u Aleji Lipa

Katedra Uzgajanje šuma i urbanog zelenila

prof. dr. Ćemal Višnjić

 1.  

Prijetnje za okoliš od primjene GMO u hortikulturi

Katedra Uzgajanje šuma i urbanog zelenila

Prof.dr Dalibor Ballian

 1.  

Flora seoskih tradicijskih vrtova kontinentalnog dijela BiH

Kabinet općih predmeta

Prof. dr Jasna Avdić

 1.  

Autohtona flora i vrednovanje estetskih i funkcinalnih parametara vezanih za njeno očuvanje

Kabinet općih predmeta

Prof. dr Jasna Avdić

 1.  

Izbor i primjena biljaka u uređenju enterijera atrija Fakulteta Islamskih naukau Sarajevu

Kabinet općih predmeta

Prof. dr Jasna Avdić

 1.  

Upotreba višegodišnjih biljaka u pejsažnom oblikovanju objekata moderne arhitekture

Kabinet općih predmeta

Prof. dr Jasna Avdić

 1.  

Upotreba vode kao oblikovnog elementa u pejsažnom uređenju objekata modern arhitekture

 

Kabinet općih predmeta

Prof. dr Jasna Avdić

 

 

 

 

Prodekan za nastavu

Prof. dr. Dževada Sokolović