KATALOG TEMA ZAVRŠNIH RADOVA

KATALOG TEMA ZAVRŠNIH RADOVA I CIKLUS ODSJEK ŠUMARSTVO ZA ŠKOLSKU 2016-17. GODINU

Redni broj

Tema završnog rada

Katedra

Mentor

 1.  

Hemijski sastav i ljekovita svojstva drenjka (Cornus mas)

Katedra za ekologiju šuma i urbanog zelenila

Prof dr Azra Tahirović

 1.  

Polifenoli i ljekovita svojstva trnjine (Prunus spinosa)

Katedra za ekologiju šuma i urbanog zelenila

Prof dr Azra Tahirović

 1.  

Polifenoli i ljekovita svojstva duda (Morus L.)

Katedra za ekologiju šuma i urbanog zelenila

Prof dr Azra Tahirović

 1.  

Kvantitativna analiza rasta biljaka

Katedra za ekologiju šuma i urbanog zelenila

Prof dr Fatima Pustahija

 1.  

Uloga alelopatije u šumskim ekosistemima

Katedra za ekologiju šuma i urbanog zelenila

Prof dr Fatima Pustahija

 1.  

Uloga osobina tla na pojavu erozije uzrokovanih antropogenim djelovanjem.

Katedra za ekologiju šuma i urbanog zelenila

Prof dr Hamid Čustović

 1.  

Tipovi zemljišta i njihove osobine područja Igmana i Bjelašnice.

Katedra za ekologiju šuma i urbanog zelenila

Prof dr Hamid Čustović

 1.  

Šumska zemljišta zaštićenog područja Bijambare i Nišićke visoravni.

Katedra za ekologiju šuma i urbanog zelenila

Prof dr Hamid Čustović

 1.  

Osobine i potencijal zemljišta opštine                

Katedra za ekologiju šuma i urbanog zelenila

Prof dr Hamid Čustović

 1.  

Poliploidija: postanak, konsekvence i primjena

Katedra za ekologiju šuma i urbanog zelenila

prof. dr. Faruk Bogunić

 1.  

IUCN kriteriji u regionalnim procjenama ugroženosti biljnih populacija

Katedra za ekologiju šuma i urbanog zelenila

prof. dr. Faruk Bogunić

 1.  

Rasprostranjenje vrsta roda Chamaecytisus L. u Bosni i Hercegovini na temelju objavljenih podataka

Katedra za ekologiju šuma i urbanog zelenila

prof. dr. Faruk Bogunić

 1.  

Invazivne drvenaste vrste

 

Katedra za ekologiju šuma i urbanog zelenila

Prof dr. Neđad Bašić

 1.  

Hrast kitnjak/Quercus petraea (Matt.) Liebl./ u Bosni i Hercegovini.

Katedra za ekologiju šuma i urbanog zelenila

Prof dr. Neđad Bašić

 1.  

Hrast lužnjak(Quercus robur L.) u Bosni i Hercegovini.

 

Katedra za ekologiju šuma i urbanog zelenila

Prof dr. Neđad Bašić

 1.  

Šumske biljne zajednice područja _________________________

Katedra za ekologiju šuma i urbanog zelenila

prof.dr. SeadVojniković

 1.  

Zaštićena šumska područja Kantona __________________

Katedra za ekologiju šuma i urbanog zelenila

prof.dr. SeadVojniković

 1.  

Poplavne šume joha u BiH

Katedra za ekologiju šuma i urbanog zelenila

Prof.dr. SeadVojniković

 1.  

Statističke karakteristike vremenskih serija pokazatelja u sektoru šumarstva FBiH

Katedra za uređivanje šuma i urbanog zelenila

prof. dr. Azra Čabaravdić

 1.  

Analiza postojećeg unutrašnjeg prostornog uređenja sastojina u odjeljenju________, gospodarske   jedinice “_________“   Šumskogospodarskog područja“ __________________“ (studij slučaja) (3 teme)

Katedra za uređivanje šuma i urbanog zelenila

prof. dr. Ahmet Lojo

 1.  

Procjena prosječnih veličina osnovnih taksacionih elemenata sastojine na bazi sistematskog uzorka u odjelu:____, G.J. "___________", ŠGP "______________". (2 teme)

Katedra za uređivanje šuma i urbanog zelenila

prof. dr. Besim Balić

 1.  

Opis, funkcionalnost i primjena elektronske prečnice DP II (Digitech Professional) u premjeru taksacionih elemenata pojedinačnih stabala i šumskih sastojina.

Katedra za uređivanje šuma i urbanog zelenila

prof. dr. Besim Balić

 1.  

Debljinska i visinska struktura jednodobne šumske sastojine ŠPP_________GJ________Odjel_______________(studij slučaja)

Katedra za uređivanje šuma i urbanog zelenila

Doc. dr. Aida Ibrahimspahić

 1.  

Debljinska struktura i visine stabala raznodobne šumske sastojine ŠPP_________GJ________Odjel_______________

(studij slučaja)

Katedra za uređivanje šuma i urbanog zelenila

Doc. dr. Aida Ibrahimspahić

 1.  

Debljinska struktura broja stabala, zapremine i zapreminskog prirasta raznodobne šumske sastojine ŠPP_________GJ________Odjel_______________(studij slučaja)

Katedra za uređivanje šuma i urbanog zelenila

Doc. dr. Aida Ibrahimspahić

 1.  

Analiza grešaka drveta i njihov uticaj na kvalitet sortimenata u šumskom odjeljenju ... GJ   ...

Katedra za iskorištavanje šuma, projektovanje i

građenje u šumarstvu i hortikulturi

prof. dr. Safet Gurda

 1.  

Analiza grešaka drveta i njihov uticaj na kvalitet sortimenata u šumskom odjeljenju ... GJ   ...

Katedra za iskorištavanje šuma, projektovanje i

građenje u šumarstvu i hortikulturi

prof. dr. Safet Gurda

 1.  

Analiza grešaka drveta i njihov uticaj na kvalitet sortimenata u šumskom odjeljenju ... GJ  ...

Katedra za iskorištavanje šuma, projektovanje i

građenje u šumarstvu i hortikulturi

prof. dr. Safet Gurda

 1.  

Djelotvornost privlačenja drveta skiderom Ecotrac 55 V na području GJ „Igman“

Katedra za iskorištavanje šuma, projektovanje i

građenje u šumarstvu i hortikulturi

doc. dr. Jusuf Musić

 1.  

Djelotvornost privlačenja drveta skiderom Ecotrac 120 V na području GJ „Igman“

Katedra za iskorištavanje šuma, projektovanje i

građenje u šumarstvu i hortikulturi

doc. dr. Jusuf Musić

 1.  

Tehnološka rješenja privlačenja drveta iz proreda

Katedra za iskorištavanje šuma, projektovanje i

građenje u šumarstvu i hortikulturi

doc. dr. Jusuf Musić

 1.  

Održavanje šumskih kamionskih puteva u GJ „____”, ŠGP „______”

Katedra za iskorištavanje šuma, projektovanje i

građenje u šumarstvu i hortikulturi

prof. dr. Dževada Sokolović

 1.  

Dinamika gradnje i rekonstrukcije šumskih kamionskih puteva na ŠPP „_____”

Katedra za iskorištavanje šuma, projektovanje i

građenje u šumarstvu i hortikulturi

prof. dr. Dževada Sokolović

 1.  

Analiza korekcije širine planuma šumskog kamionskog puta „______”

Katedra za iskorištavanje šuma, projektovanje i

građenje u šumarstvu i hortikulturi

prof. dr. Dževada Sokolović

 1.  

Primjena mehanizacije u rasadniku „Busovača“

Katedra za iskorištavanje šuma, projektovanje i

građenje u šumarstvu i hortikulturi

doc. dr. Velid Halilović

 1.  

Cjepači i njihova primjena u šumarstvu Srednjobosanskog kantona

Katedra za iskorištavanje šuma, projektovanje i

građenje u šumarstvu i hortikulturi

doc. dr. Velid Halilović

 1.  

Primjena mehanizacije u privlačenju drvnih sortimenata na području XY

Katedra za iskorištavanje šuma, projektovanje i

građenje u šumarstvu i hortikulturi

doc. dr. Velid Halilović

 1.  

Erozioni procesi na traktorskim putevima na području GJ ________, šumsko odjeljenje ___

Katedra za iskorištavanje šuma, projektovanje i

građenje u šumarstvu i hortikulturi

doc.dr. Muhamed Bajrić

 1.  

UticajhidrografskemreženaerozioneproceseuGJ _______, šumsko odjeljenje ___

Katedra za iskorištavanje šuma, projektovanje i

građenje u šumarstvu i hortikulturi

doc.dr. Muhamed Bajrić

 1.  

Prirodni materijali u protiverozionim radovima

Katedra za iskorištavanje šuma, projektovanje i

građenje u šumarstvu i hortikulturi

doc.dr. Muhamed Bajrić

 1.  

Karakteristike ponude i potražnje proizvoda šumarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine

Katedra za ekonomiku, politiku i organizaciju šumarstva i urbanog zelenila

prof. dr Sabina Delić

 1.  

Trend ulaganja u biološku reprodukciju u šumarstvu Federacije Bosne i Hercegovine

Katedra za ekonomiku, politiku i organizaciju šumarstva i urbanog zelenila

prof. dr Sabina Delić

 1.  

Tipovi menadžera i stilovi menadžmenta u šumarstvuFederacijeBosne i Hercegovine

Katedra za ekonomiku, politiku i organizaciju šumarstva i urbanog zelenila

prof. dr. Mersudin Avdibegović

 1.  

Specifičnosti tržišta rada visokoobrazovanih kadrova šumarske struke u Kantonu ”Z”

Katedra za ekonomiku, politiku i organizaciju šumarstva i urbanog zelenila

prof. dr. Mersudin Avdibegović

 1.  

Specifičnosti organizacije sektora šumarstva na području Kantona ”Y”

Katedra za ekonomiku, politiku i organizaciju šumarstva i urbanog zelenila

prof. dr. Mersudin Avdibegović

 1.  

Širenje i prenošenje patogena šumskog drveća

Katedra za zaštitu šuma i urbanog zelenila i lovno gospodarenje

 

prof. dr. Tarik Treštić

 1.  

Fiziološke promjene u oboljeloj biljci

Katedra za zaštitu šuma i urbanog zelenila i lovno gospodarenje

prof. dr. Tarik Treštić

 1.  

Razmnožavanje i tipovi plodišta bazidiomiceta

Katedra za zaštitu šuma i urbanog zelenila i lovno gospodarenje

 

prof. dr. Tarik Treštić

 1.  

Prepariranje insekata

Katedra za zaštitu šuma i urbanog zelenila i lovno gospodarenje

 

prof. dr. Mirza Dautbašić

 1.  

Simptomi napada štetnih insekata

Katedra za zaštitu šuma i urbanog zelenila i lovno gospodarenje

 

prof. dr. Mirza Dautbašić

 1.  

Metamorfoza inekata

Katedra za zaštitu šuma i urbanog zelenila i lovno gospodarenje

 

 prof.dr Mirza Dautbašić

 1.  

Sitni glodari kao prenosioci uzročnika bolesti ljudi i životinja

Katedra za zaštitu šuma i urbanog zelenila i lovno gospodarenje

 

prof. dr. Osman Mujezinović

 1.  

Štetni faktori drveća u zaštićenim šumskim područjima

Katedra za zaštitu šuma i urbanog zelenila i lovno gospodarenje

 

prof. dr. Osman Mujezinović

 1.  

Uticaj viška i nedostatka vode na zdravstveno stanje šuma

Katedra za zaštitu šuma i urbanog zelenila i lovno gospodarenje

 

prof. dr. Osman Mujezinović

 1.  

Tise (Taxus bacatta L.) Kreševskog područja

Katedra Uzgajanje šuma i urbanog zelenila

Prof.dr Dalibor Ballian

 1.  

GMO u šumarstvu

Katedra Uzgajanje šuma i urbanog zelenila

Prof.dr Dalibor Ballian

 1.  

Proizvodnja drvne mase izvan šume

Katedra Uzgajanje šuma i urbanog zelenila

prof. dr. Faruk Mekić

 1.  

Polivalentne funkcije šuma

Katedra Uzgajanje šuma i urbanog zelenila

prof. dr. Faruk Mekić

 1.  

Introdukcija stranih vrsta drveća u kanonu X

Katedra Uzgajanje šuma i urbanog zelenila

prof. dr. Faruk Mekić

 1.  

Podizanje energetskih plantaža brzorastućih vrsta drveća

Katedra Uzgajanje šuma i urbanog zelenila

prof. dr. Ćemal Višnjić

 1.  

Rast i razvoj kulture bijelog bora na lokalitetu   X.

Katedra Uzgajanje šuma i urbanog zelenila

prof. dr. Ćemal Višnjić

 1.  

Analiza proizvodnje sadnog materijala bijelog bora   crnog bora u šumskim rasadnicima u ZD kantonu

Katedra Uzgajanje šuma i urbanog zelenila

prof. dr. Ćemal Višnjić

 

 

 

 

 

 

Prodekan za nastavu

Prof. dr. Dževada Sokolović