K O N K U R S za izbor u akademsko zvanje

UNIVERZITET U SARAJEVU

ŠUMARSKI FAKULTET

 

 

 

Na osnovu člana 96. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13), člana 162. Statuta Univerziteta u Sarajevu, prijedloga odluke Vijeća Šumarskog fakulteta u Sarajevu za raspisivanje konkursa za izbor asistenta i odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-4515/16 od 29.06.2016.godine o saglasnosti za raspisivanje istog, raspisuje se

 

 

K O N K U R S

za izbor u akademsko zvanje

 

  1. Saradnik u zvanju asistenta na nastavnim predmetima: Proizvodnja sadnica ukrasnog bilja, Podizanje i njega zelenila, Oblikovanje vrtova, Njega krajolika, Biodiverzitet i konzervacija, Sakralna hortikultura i Zaštićena šumska područja.

Kandidati pored opštih uslova predviđenih Zakonom trebaju ispunjavati i posebne uslove utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju („Slubene novine Kantona Sarajevo broj: 42/13) i Statutom Univerziteta u Sarajevu.

Uz prijavu na konkurs kandidati su obavezni priložiti:

-      Biografiju i hronološki pregled svih relevantnih činjenica za izbor

-      Odgovarajuće diplome o završenom Šumarskom fakultetu – odsjek Hortikultura, odnosno diplome o završenim ciklusima obrazovanja – ovjerenu fotokopiju

-      Rodni list

-      Uvjerenje o državljanstvu

-      Uvjerenja o prepisu ocjena sa prethodnih studija.

Kandidati koji su u inostranstvu stekli diplomu prilažu nostrificiranu diplomu ili rješenje.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijum kandidati mogu predati na protokol Šumarskog fakulteta u Sarajevu, Zagrebačka 20. ili poštom.

Prijave kandidata koji ne ispunjavaju navedene uslove konkursa, kao i nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Priložena dokumentacija po konkursu neće se vraćati prijavljenim kandidatima.