K O N K U R S

Na osnovu odluke Vijeća Šumarskog fakulteta broj: 01/6-325/19 od 31. 01. 2019. godine, na osnovu tačke II Zaključka Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-30-2/19 od 03. 01. 2019. godine,na osnovu Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11/05-34-1077-1/19   od 18. 01. 2019. godine, člana 122. Statuta i člana 21. Pravilnika o radu Šumarskog fakulteta Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu raspisuje

 

J A V N I    K O N K U R S
za prijem u radni odnos sekretara Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
na određeno vrijeme na period od jedne godine

 

Uslovi: pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu („Službene novine Federacije BiH”, br. 26/16. i 89/18.), kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove:

- završen Pravni fakultet VSS/VII stepen ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja   sa najmanje 240 ECTS bodova

- najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima


Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):
1. Uvjerenje o državljanstvu,
2. Izvod iz matične knjige rođenih,
3. Diploma Pravnog fakulteta,
5. Dokaz o radnom iskustvu u struci (potvrda poslodavca),
6. CV

Napomena:
Sa kandidatima koji uđu u uži izbor obaviti će se razgovor-intervju, nakon čega će se izvršiti izbor kandidata.
O rezultatima Konkursa svi prijavljeni kandidati biti će obaviješteni u pisanoj formi.
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave ( kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene ) neće se uzeti u razmatranje.
Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova propisanih za radno mjesto za koje je konkurisao.
Prijave sa kraćom biografijom i potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave Javnog konkursa na web stranici Šumarskog fakulteta i u dnevnom listu             ,, Nezavisne novine”, poštom preporučeno na adresu:

ŠUMARSKI FAKULTET

ZAGREBAČKA 20, 71000 SARAJEVO

Sa naznakom za: JAVNI KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
SEKRETARA ŠUMARSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU