JAVNI POZIV za izdavanje poslovnog prostora

ŠUMARSKI FAKULTET

UNIVERZITETA U SARAJEVU

O b j a v lj u j e:

 

 

JAVNI POZIV

za izdavanje poslovnog prostora: „Čavle“ Igman pod zakup

 

Nudi se u zakup poslovni prostor Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, kako slijedi:

 Lokacija prostora: „Čavle“ – Igman (Veliko polje).

 Kvadratura prostora: 366,05 m2

 Početna (najniža) cijena: 8,00 KM po m2, (bez PDV-a), plus režijski troškovi: voda, električna energija po računu (bez mrežarine), troškovi Telekom BiH, održavanje mastolova i mehaničkog dijela pumpne stanice, plin, čišćenja septičke jame.

 Period zakupa: jedna godina.

 Uslovi:

  1. Poslovni prostor se izdaje u zakup u viđenom stanju, a sva eventualna ulaganja na ime korištenja prostora, kao i svi ostali detalji regulisat će se ugovorom, uz obaveznu saglasnost nadležnog organa zakupodavca.
  2. Djelatnost kojom se bavi i kojom će se baviti zakupoprimac ne smije biti u suprotnosti sa registrovanom djelatnošću Šumarskog fakulteta u Sarajevu (opis: pod djelatnostima koje su u suprotnosti sa registrovanom djelatnosti Fakulteta, podrazumijevaju se one djelatnosti koje i ako su dozvolje pozitivnim propisima, nisu primjerene djelatnosti Fakulteta).
  3. Podzakup nije dozvoljen.
  4. Troškove poreza na dodatnu vrijednost – PDV-a, plaća zakupoprimac.
  5. Plaćanje zakupa se vrši na osnovu izdatih faktura za mjesečni iznos zakupa i režijskih troškova.
  6. U objektu je zabranjeno točenje alkohola.
  7. Depozit u iznosu jedne početne zakupnine.

Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude:

a)     Ponuđena cijena i

b)     Posebne pogodnosti za zakupodavca u smislu specifične ponude prihvatljive za studente i uposlenike Fakulteta.

Dokazi koji se moraju dostaviti u vezi gore navedenih pokdriterija:

-      Obrazac za cijenu ponude (Prilog 1) uključujući posebne pogodnosti iz tačke b) prethodnog stava.

Zainteresovani subjekti za unajmljivanje prostora pod zakup, prije dostavljanja ponude mogu doći na razgovor o detaljima ponude i razgledanje prostora.

 Kontakt osoba je: Ismeta Dilberović (tel: 033- 812-492),

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Ponuda za izmajmljivanje poslovnog prostora“ putem pošte ili lično na protokol Fakulteta, Zagrebačka 20.

 Ponude mogu dostaviti pravna lica, a ponude isključivo moraju sadržavati:

-      Pismenu prijavu sa nazivom pravnog subjekta, broj telefona i kontakt osobe,

-      Aktuelni izvod iz sudskog registra, odnosno dokaz o prvoj registraciji ne stariji od 3 mjeseca,

-      Uvjerenje o ID broju,

-      Uvjerenje o PDV broju,

-      Ovjerenu izjavu da zainteresovani subjekt nije osuđivan u sudskom postupku za kršenje Zakona u smislu njegovog poslovnog ponašanja u periodu od 5 godina, od datuma podnošenja ponude.

Ponude se mogu dostaviti najkasnije 5 dana od dana objavljivanja na Web stranici Šumarskog fakulteta.

Šumarski fakultet zadržava pravo da bez ikakvih ograničenja, između prijavljenih ponuđača izvrši ili ne izvrši odabir za Fakultet najpovoljnijeg zakupca, uzimajući u obzir pored ponuđene cijene i sve ostale kvalitativne osobenosti pojedinog ponuđača bez ikakvih prioritetnih prava bilo kojeg ponuđača.

Režijski troškovi: računi dobavljača za isporučenu električnu energiju (bez mrežarine), potrošenu vodu, plin, usluge Telekom BiH, troškovi redovnog održavanja mastolova i mehaničkog dijela pumpne stanice, čišćenje septičke jame.

Napomena: Eventualno davanje u zakup vanjskog prostora u vlasništvu Fakulteta može se utvrditi anexom ugovora.

 

Prilog 1.

 

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

 

Naziv ponuđača:____________________________

 

Ponuda broj: _______________________________

 

Datum: ____________________________________

 

Rb

Opis usluge

Kvadratura prostora

u m2

Ponuđena cijena po m2 u KM

Ukupna cijena bez PDV-a

 

 

Zakup poslovnog prostora „Čavle“ Igman

 

 

366,05 m2

 

 

UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a

 

KM

POPUST     %

 

KM

UKUPNA CIJENA SA POPUSTOM BEZ PDV-a

 

KM

 

 

 

                               M.P.             Potpis ovlaštenog lica ponuđača    

 

                                                                       ___________________                

 

Napomena:

  1. Cijene moraju biti iskazane u KM.
  2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a