JAVNI POZIV

 

ŠUMARSKI FAKULTET

UNIVERZITETA U SARAJEVU

O b j a v lj u j e:

 

 

JAVNI POZIV

za izdavanje poslovnog prostora: „Čavle“ Igman pod zakup

 

Nudi se u zakup poslovni prostor Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, kako slijedi:

 

Lokacija prostora: „Čavle“ – Igman (Veliko polje).

 

Kvadratura prostora: 406,43 m2

 

Početna (najniža) cijena: 1.500,00 KM (bez PDV-a) mjesečno, plus režijski troškovi: voda, električna energija, troškovi Telekom BiH, održavanje mastolova i mehaničkog dijela pumpne stanice, plin, odvoz smeća.

 

Period zakupa: 12 mjeseci

 

Uslovi:

  1. Poslovni prostor se izdaje u zakup u viđenom stanju, a sva eventualna ulaganja na ime korištenja prostora, kao i svi ostali detalji regulisat će se ugovorom uz obaveznu saglasnost nadležnog organa zakupodavca.
  2. Djelatnost kojom se bavi i kojom će se baviti zakupoprimac ne smije biti u suprotnosti sa djelatnošću Šumarskog fakulteta u Sarajevu (opis: pod djelatnostima koje su u suprotnosti djelatnosti Fakulteta, podrazumijevaju se one djelatnosti koje i ako su dozvolje pozitivnim propisima, nisu primjerene djelatnosti Fakulteta).
  3. Podzakup nije dozvoljen.
  4. Troškove poreza na dodatnu vrijednost – PDV-a, plaća zakupoprimac.
  5. Plaćanje zakupa se vrši na osnovu izdatih faktura za mjesečni iznos zakupa i režijskih troškova.
  6. U objektu je zabranjeno točenje alkohola.
  7. Depozit u iznosu jedne početne zakupnine.

 

Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude:

a)      Ponuđena cijena i

b)      Posebne pogodnosti za zakupodavca u smislu specifične ponude prihvatljive za studente i uposlenike Fakulteta.

 

Dokazi koji se moraju dostaviti u vezi gore navedenih pokdriterija:

-          Obrazac za cijenu ponude (Prilog 1) uključujući posebne pogodnosti iz tačke b) prethodnog stava.

 

Zainteresovani subjekti za unajmljivanje prostora pod zakup, prije dostavljanja ponude mogu doći na razgovor o detaljima ponude i razgledanje prostora.

 

Kontakt osoba je: Ismeta Dilberović (tel: 033- 812-492),

 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Ponuda za izmajmljivanje poslovnog prostora“ putem pošte ili lično na protokol Fakulteta, Zagrebačka 20.

 

Ponude mogu dostaviti pravna lica, a ponude isključivo moraju sadržavati:

-          Pismenu prijavu sa nazivom pravnog subjekta, broj telefona i kontakt osobe,

-          Aktuelni izvod iz sudskog registra, odnosno dokaz o prvoj registraciji ne stariji od 3 mjeseca,

-          Ovjerenu izjavu da zainteresovani subjekt nije osuđivan u sudskom postupku za kršenje Zakona u smislu njegovog poslovnog ponašanja u periodu od 5 godina, od datuma podnošenja ponude.

 

Ponude se mogu dostaviti najkasnije 5 dana od dana objavljivanja na Web stranici Šumarskog fakulteta, tj do 23.10.2016. godine.

 

Šumarski fakultet zadržava pravo da bez ikakvih ograničenja, između prijavljenih ponuđača izvrši ili ne izvrši odabir za Fakultet najpovoljnijeg zakupca, uzimajući u obzir pored ponuđene cijene i sve ostale kvalitativne osobenosti pojedinog ponuđača bez ikakvih prioritetnih prava bilo kojeg ponuđača.

 

Režijski troškovi: računi dobavljača za isporučenu električnu energiju, potrošenu vodu, plin, usluge Telekom BiH, JP Kanalizacija za redovno održavanje mastolova i mehaničkog dijela pumpne stanice, odvoza smeća.

 

Napomena: Eventualno davanje u zakup vanjskog prostora u vlasništvu Fakulteta može se utvrditi anexom ugovora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prilog 1.

 

 

 

 

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

 

 

 

Naziv ponuđača:____________________________

 

Ponuda broj: _______________________________

 

Datum: ____________________________________

 

 

 

 

Rb

Opis usluge

Kvadratura prostora

u m2

Ponuđena cijena po m2 u KM

Ukupna cijena bez PDV-a

 

 

Zakup poslovnog prostora „Čavle“ Igman

 

 

406,43 m2

 

 

UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a

 

KM

POPUST     %

 

KM

UKUPNA CIJENA SA POPUSTOM BEZ PDV-a

 

KM

 

 

 

 

 

 

                               M.P.             Potpis ovlaštenog lica ponuđača __________

 

Napomena:

  1. Cijene moraju biti iskazane u KM.
  2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a