JAVNI POZIV

 

ŠUMARSKI FAKULTET

UNIVERZITETA U SARAJEVU

O b j a v lj u j e:

 

 

JAVNI POZIV

za izdavanje poslovnog prostora: „Čavle“ Igman pod zakup

 

Nudi se u zakup poslovni prostor Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, kako slijedi:

 

Lokacija prostora: „Čavle“ – Igman (Veliko polje).

 

Kvadratura prostora: 406,43 m2

 

Početna (najniža) cijena: 1.850,00 KM (bez PDV-a), plus režijski troškovi: voda, električna energija, troškovi Telekom BiH, održavanje mastolova i mehaničkog dijela pumpne stanice, plin, odvoz smeća.

 

Period zakupa: 2 mjeseca

 

Uslovi:

  1. Poslovni prostor se izdaje u zakup u viđenom stanju, a sva eventualna ulaganja na ime korištenja prostora, kao i svi ostali detalji regulisat će se ugovorom uz obaveznu saglasnost nadležnog organa zakupodavca.
  2. Djelatnost kojom se bavi i kojom će se baviti zakupoprimac ne smije biti u suprotnosti sa djelatnošću Šumarskog fakulteta u Sarajevu (opis: pod djelatnostima koje su u suprotnosti djelatnosti Fakulteta, podrazumijeva ju se one djelatnosti koje i ako su dozvolje pozitivnim propisima, nisu primjerene djelatnosti Fakulteta).
  3. Podzakup nije dozvoljen.
  4. Troškove poreza na dodatnu vrijednost – PDV-a, plaća zakupoprimac.
  5. Plaćanje zakupa se vrši na osnovu izdatih faktura za mjesečni iznos zakupa i režijskih troškova.
  6. U objektu je zabranjeno točenje alkohola.
  7. Depozit u iznosu jedne početne zakupnine.

 

Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude:

a)      Ponuđena cijena i

b)      Posebne pogodnosti za zakupodavca u smislu specifične ponude prihvatljive za studente i uposlenike Fakulteta.

 

Dokazi koji se moraju dostaviti u vezi gore navedenih pokdriterija:

-          Obrazac za cijenu ponude (Prilog 1) uključujući posebne pogodnosti iz tačke b) prethodnog stava.

 

Zainteresovani subjekti za unajmljivanje prostora pod zakup, prije dostavljanja ponude mogu doći na razgovor o detaljima ponude i razgledanje prostora.

 

Kontakt osoba je: Ismeta Dilberović (tel: 033- 812-492),

 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Ponuda za izmajmljivanje poslovnog prostora“ putem pošte ili lično na protokol Fakulteta, Zagrebačka 20.

 

Ponude mogu dostaviti pravna lica, a ponude isključivo moraju sadržavati:

-          Pismenu prijavu sa nazivom pravnog subjekta, broj telefona i kontakt osobe,

-          Aktuelni izvod iz sudskog registra, odnosno dokaz o prvoj registraciji ne stariji od 3 mjeseca,

-          Uvjerenje o ID broju,

-          Uvjerenje o PDV broju,

-          Ovjerenu izjavu da zainteresovani subjekt nije osuđivan u sudskom postupku za kršenje Zakona u smislu njegovog poslovnog ponašanja u periodu od 5 godina, od datuma podnošenja ponude.

 

Ponude se mogu dostaviti najkasnije 5 dana od dana objavljivanja na Web stranici Šumarskog fakulteta.

 

Šumarski fakultet zadržava pravo da bez ikakvih ograničenja, između prijavljenih ponuđača izvrši ili ne izvrši odabir za Fakultet najpovoljnijeg zakupca, uzimajući u obzir pored ponuđene cijene i sve ostale kvalitativne osobenosti pojedinog ponuđača bez ikakvih prioritetnih prava bilo kojeg ponuđača.

 

Režijski troškovi: računi dobavljača za isporučenu električnu energiju, potrošenu vodu, plin, usluge Telekom BiH, JP Kanalizacija za redovno održavanje mastolova i mehaničkog dijela pumpne stanice, odvoza smeća.

 

Napomena: Eventualno davanje u zakup vanjskog prostora u vlasništvu Fakulteta može se utvrditi anexom ugovora.

 

 

 

Prilog 1.

 

 

 

 

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

 

 

 

Naziv ponuđača:____________________________

 

Ponuda broj: _______________________________

 

Datum: ____________________________________

 

 

 

 

Rb

Opis usluge

Kvadratura prostora

u m2

Ponuđena cijena po m2 u KM

Ukupna cijena bez PDV-a

 

 

Zakup poslovnog prostora „Čavle“ Igman

 

 

406,43 m2

 

 

UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a

 

KM

POPUST     %

 

KM

UKUPNA CIJENA SA POPUSTOM BEZ PDV-a

 

KM

 

 

 

 

 

 

                               M.P.             Potpis ovlaštenog lica ponuđača __________

 

Napomena:

  1. Cijene moraju biti iskazane u KM.
  2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a