JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos

 

ŠUMARSKI FAKULTET

UNIVERZITETA U SARAJEVU

Zagrebačka 20., 71 000 Sarajevo

website: www.sfsa.unsa.ba

 

Na osnovu saglasnosti resornog Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (broj: 11/05-38-22098-3/19 od 31.05.2019. godine), odluke Rektora Univerziteta u Sarajevu (broj: 0101-4950/19 od 24.05.2019. godine) i Odluke dekana Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01/1-2190/19 od 19.06.2019. godine), a u skladu sa odredbama Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama,direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 9/19) raspisuje se

 

 

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos

 

  1. Viši stručni saradnik - 1 izvršilac sa punim radnim vremenom na određeno vrijeme, a najduže do 31.12.2019. godine

 

 

Opis poslova radnog mjesta:

samostalno realizira stručne poslove iz oblasti djelokruga rada Fakulteta; pruža tehničku pomoć u izvođenju nastave i vježbi; pruža pomoć u tehničkoj izradi udžbenika, skripti i drugih stručnih i naučnih   radova; čuvanje i održavanje zbirki, učila, laboratorija i dr.; realizacija poslova iz svih sadašnjih i budućih ugovora o izradi LPO lovišta; usluge izrade Programa zaštite divljači za period od 10 godina za nelovne površine na zaštićenim prirodnim područjima KS; tehnički urednik časopisa “Radovi” Šumarskog fakulteta u Sarajevu; vođenje zapisnika na odbrani završnih radova i katedarskih sjednica; administriranje web stranice Fakulteta kao i organizovanje seminara te drugi poslovi po nalogu dekana Fakulteta.

 

 

Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.292,50 KM

Mjesto rada: Šumarski fakultet, Zagrebačka 20, 71000 Sarajevo

Radno vrijeme: 08-16h

Vremenski period: na određeno vrijeme, a najduže do 31.12.2019. godine

 

 

USLOVI:

Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu FBiH ( ,,Službene novine Federacije BiH” , br; 26/16 i 89/18) kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove, i to:

 

- VSS/240-300 ECTS bodova, dipl. ing/magistar šumarstva, odnosno hortikulture

- radno iskustvo od tri godine na istim ili sličnim poslovima

 

 

Uz svojeručno potpisanu Prijavu sa naznakom pozicije za koju konkuriše, uz obavezno navođenje priložene dokumentacije, kandidati su obavezni dostaviti (original ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci):

 

-       biografiju/životopis,

-       ovjerenu kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi i dodatak diplomi (nostrifikovane/priznate diplome ako su iste stečene van BiH ili u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine);

-       dokaz o statusu kandidata po osnovu dopunskih prava boraca-branitelja BiH u skladu sa Zakonom (potvrda, uvjerenje i sl.) ukoliko isti posjeduje (ne starije od 6 mjeseci)

-       izvod iz matične knjige rođenih,

-       uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

-       dokaz o radnom iskustvu na istim ili sličnim pozicijama.

 

Prioritet pri zapošljavanju imaju lica utvrđena u članu 23. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 45/12, 26/14 i 46/17) što dokazuju odgovarajućim dokumentima ( potvrda, uvjerenje, rješenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas/konkurs (ne starije od 6 mjeseci).

 

Svi listovi Prijave sa priloženom dokumentacijom moraju biti uvezani u jednu cjelinu.

 

Sa rangiranim kandidatima, Komisija za provođenje javnog oglasa obavit će provjeru provjeru radnih i stručnih sposobnosti. O mjestu i vremenu provjere, kandidati će biti naknadno obaviješteni. Kandidati koji ne pristupe provjeri, gube pravo daljnjeg učešća u konkursnoj proceduri.

 

Napomena: Javni oglas ostaje otvoren 10 (deset) od dana objavljivanja.

 

Prijave na javni oglas slati u zatvorenoj koverti sa naznakom radnog mjesta na koji se kandidat prijavljuje ,,NE OTVARAJ - PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA VIŠEG STRUČNOG SARADNIKA” na adresu:

Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Zagrebačka 20, 71 000 Sarajevo,

putem pošte preporučeno ili direktno na Protokol, soba 115/I.

Bliže informacije se mogu dobiti na telefon: 033/812-492.

Kontakt osoba ; Sekretar Fakulteta

Internet stranica Fakulteta: www.sfsa.unsa.ba

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispuinjavaju uslove ovog javnog oglasa kao i prijave koje sadrže neovjerene kopije tražene dokumentacije neće se uzeti u razmatranje.