JAVNI OGLAS

UNIVERZITET U SARAJEVU

ŠUMARSKI FAKULTET

 

Na osnovu Odluke Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu broj: 02-10-5/20 od dana 20.02.2020. godine, Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu raspisuje  s lj e d e ć i:

                                                                                                                       

 

JAVNI OGLAS

o dodjeli poslovnog prostora u zakup

 

I

 

OSNOVNE INFORMACIJE O POSLOVNIM  PROSTORIJAMA KOJE SE DAJU U ZAKUP

 

A

R. br.

Lokacija (adresa) poslovnog prostora;

K.O. Novo_Sarajevo_II

Zona

Opština Novo Sarajevo

Površina poslovnog prostora i struktura

Djelatnost (namjena) koja se u poslovnom prostoru može obavljati

Početni iznos zakupnine po m2

Obavezni iznos novčanog depozita (3 mjesečne zakupnine)

Stanje poslovnog prostora

 

Zagrebačka br.20

II

17,00m2

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti,Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

8,00KM

408,00

Useljiv, nenamješten.

 

Zagrebačka br.20

II

12,38m2

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti,Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

8,00KM

297,12

Useljiv, nenamješten.

 

Zagrebačka br.20

II

12,46m2

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti,Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

8,00KM

299,04

Useljiv i namješten.

 

Zagrebačka br.20

II

36,79m2

Ugostiteljska djelatnost

12,00KM

1.324,44

Useljiv i namješten.

 B

R. br.

Lokacija (adresa) poslovnog prostora;

K.O.LOKVE, Općina Hadžići, Igman

Zona

Opština Hadžići

Površina poslovnog prostora i struktura

Djelatnost (namjena) koja se u poslovnom prostoru može obavljati

Početni iznos zakupnine po m2

Obavezni iznos novčanog depozita (3 mjesečne zakupnine)

Stanje poslovnog prostora

 

Igman, Hadžići

III

405,76m2

Djelatnosti kojima se bave sportsko-rekreativna, turistička i šumarska drustava/udruženja

8,00KM

9.738,24

Useljiv i namješten.

 

Napomena: Pravo prijave na javni oglas imaju fizička i pravna lica.

II

Zakup poslovnog prostora daje se na period od 12 mjeseci tj. jedne godine.

III

UVJETI, NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE PISMENIH PRIJAVA

Ponuda za učešće u javnom oglasu mora sadržavati:

a)    Osnovne podatke o ponuđaču:

-       Za fizičko lice potrebno je dostaviti: ime i prezime, adresa, JMB, kontakt telefon, a ako ponuđač obavlja djelatnost ovjerenu kopiju Rješenja o obavljanju samostalne djelatnosti ne stariju od 6 mjeseci;

-       Za Pravno lice potrebno je dostaviti: ovjerenu kopiju Rješenja o upisu u sudski registar sa prilozima;

 

b)    Dokaz o uplaćenom depozitu: Ponuđači su dužni da uplate novčani depozit u iznosu 3 (tri) mjesečne početne zakupnine u skladu sa iznosom depozita upisanim u tabelama A i B i dostave primjerak uplatnice ispunjen na sljedeći način:

 

Svrha doznake: Prihodi od iznajmljivanja poslovnog prostora u zakup Šumarski fakultet UNSA

Račun Primaoca:1411965320008475

Vrsta prihoda:722631

Općina:079

Budžetska organizacija:2104025

Poziv na broj:0000000052

 

Napomena: Iznos novčanog depozita ponuđača sa kojim se zaključi ugovor o zakupu poslovnog prostora smatrat će se njegovom garancijom za uredno plaćanje zakupnine, a ostalim učesnicima u javnom oglasu, uplaćeni depozit će se vratiti u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Ako odabrani ponuđač ne zaključi ugovor i preuzme prostor u određenom roku smatrat će se da je odustao od ugovora i neće mu se vraćati uplaćeni iznos depozita.

 

c)    Ponuđeni iznos zakupnine po jednom m2 koji se ne smije ispravljati i mora glasiti na cijelu novčanu jedinicu zvanične valute u BiH ili eura, u formi ovjerene izjave;

d)    Ovjerenu izjavu ponuđača da je saglasan da će snositi troškove ulaganja u poslovni prostor koji je predmet zakupa. (Izjava se odnosi na obaveze zakupoprimca iz čl.15. Pravilnika o zakupu prostora na Univerzitetu u Sarajevu broj:02-18-1/19 od dana 25.01.2019.godine).

Namjena poslovnih prostorija iz tabele A ovog oglasa je obavljanje stručnih, znanstvenih i tehničkih djelatnosti, administrativnih i pomoćnih i uslužnih djelatnosti i ugostiteljska djelatnost.

Namjena poslovnih prostorija iz tabele B je obavljanje djelatnosti kojima se bave sportsko-rekreativna, turistička i šumarska društva/udruženja.

Podzakup poslovnog prostora koji se daje u zakup nije dozvoljen.

Zakupoprimac će snositi troškove za komunalne usluge (režije) i ostale priključke odvojeno od zakupnine.

IV

DODJELA UGOVORA O ZAKUPU

Ukoliko više učesnika na javnom oglasu ispunjava uvjete iz javnog oglasa najpovoljnijim se smatra isključivo onaj učesnik koji ponudi najviši iznos zakupnine.

Kod određivanja najpovoljnijeg ponuđača, osim iznosa zakupnine, cijene se reference učesnika u javnom oglasu i njegovo ponašanje, ako je i ranije bio zakupoprimac poslovnog prostora Šumarskog fakulteta UNSA.

U slučaju da dva ili više učesnika u javnom oglasu ponude isti iznos zakupnine po m2 , prednost će imati onaj učesnik na javnom oglasu koji je bio dosadašnji zakupoprimac i koji je uredno izmirio sve obaveze iz zakupnog odnosa.

Javni oglas traje 8 (osam) dana od dana objavljivanja, a ponude se dostavljaju pismeno u zapečaćenoj koverti, sa čitko naznačenim nazivom (ime i prezime), sjedištem (adresa) i brojem telefona podnosioca ponude, na adresu:

Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Zagrebačka br.20, 71 000, Sarajevo.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

U toku trajanja Javnog oglasa svi zainteresovani imaju mogućnost da na licu mjesta pregledaju poslovni prostor koji se nudi u zakup (radnim danima od 9:00 do 14:00h).

 

Kontakt osoba: Aida Pandža, Sekretar, tel. 033/812-492

 

                                                                                                          DEKAN  FAKULTETA

                                                                                                  

                                                                                                         Prof. dr Mirza Dautbašić