J A V N I O G L A S

Na osnovu Prijedloga Vijeća Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu broj:01/6-4287/19 od dana 07.11.2019.godine, u skladu sa Odlukom Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu broj:02-105-18/19 od 28.11.2019.godine,

te Odluke dekana Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 01/1- 5714/19 od dana 10.12.2019.godine, dana 07.02.2020.godine  o b j a v lj u j e   s e:

 J A V N I   O G L A S

o prodaji otpadnog materijala toplotne podstanice putem javnog nadmetanja - licitacije  metodom prikupljanja zatvorenih pismenih ponuda

  

  1. PREDMET JAVNOG OGLASA je prodaja otpadnog materijala toplotne podstanice, putem javnog nadmetanja - licitacije metodom prikupljanja zatvorenih pismenih ponuda: 

 

Procjena vrijednosti materijala je izvršena na bazi procjene težine i cijene koja se trenutno kreće u firmama za otkup sekundarnih sirovina.

U tabeli I je data procjena težine pojedinih otpadnih materijala, njihova vrijednost i ukupna vrijednost.

 

Tabela I

R.B.

Stavka

Masa (kg)

Jedinična cijena (KM/kg)

Ukupno (KM)

 1

Čelični materijal, plast izmjenivača, komore, prirubnice i sl.

komadi cijevi

850

0,22

187,00

 2

Bakrene cijevi, 197 cijevi ,prečnik 22x1 mm, dužina prosjek 2000 mm

245

8,00

1.960,00

Ukupna procijenjena vrijednost:

2.147,00

 

 

2.  KRITERIJI ZA PRODAJU 

2.1 Prodaja otpadnog materijala toplotne podstanice vrši se metodom javnog nadmetanja putem zatvorenih pisanih ponuda. 

2.2 Otpadni materijal toplotne podstanice se prodaje po načelu „viđeno – kupljeno“, te kupac nema pravo na naknadne prigovore i reklamacije po pitanju kvaliteta, stanja, funkcionalnosti, izgleda, skrivenih ili drugih eventualnih nedostataka.

2.3 Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najviša ponuđena cijena za navedeni predmet prodaje, koja ne može biti manja od početne prodajne cijene/vrijednosti.

  

  1. PREGLED PREDMETA PRODAJE

 

3.1 Otpadni materijal toplotne podstanice koji je predmet prodaje, može se pogledati ispred zgrade Šumarskog fakulteta u Univerziteta u Sarajevu, ul. Zagrebačka br.20, 71 000, Sarajevo, svakim radnim danom u periodu od 8:00 do 14:00 sati, počev od    07.02.2020. do krajnjeg datuma za dostavu ponuda, uz prethodnu najavu na kontakt telefon: 033/812-490.

 

  1. PRAVO SUDJELOVANJA

 

4.1  Pravo sudjelovanja u postupku javnog nadmetanja - licitacije imaju sve pravne i fizičke osobe.

4.2  Pravo sudjelovanja u postupku javne licitacije nemaju zaposlene osobe na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

 

  1. SADRŽAJ PONUDE 

 

5.1 Ponuda mora sadržavati: 

- za fizičku osobu – popunjen i potpisan Obrazac za cijenu ponude,

- za pravnu osobu – popunjen, potpisan i pečatom ponuđača ovjeren Obrazac za cijenu ponude, ovjerenu fotokopiju izvoda iz sudskog registra - ne stariju od 3 (tri) mjeseca od roka za predaju ponuda, kopiju potvrde o poreskoj registraciji (JIB).

5.2 Ponuđene cijene treba da budu iskazane u konvertibilnim markama (KM) i u cijelim brojevima, bez decimala. 

5.3 Cijena ponude dostavlja se na Obrascu za cijenu ponude, koji se nalazi u prilogu ovog oglasa, a koji se može preuzeti i na protokolu Fakulteta.

 

  1.   DOSTAVLJANJE PONUDE 

 

6.1 Pisane ponude po ovom javnom oglasu dostavljaju se u zatvorenoj (neprovidnoj) koverti putem pošte ili neposredno na protokol Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, adresa: Zagrebačka br.20, 71 000, Sarajevo, s naznakom „NE OTVARATI – Ponuda po javnom oglasu za prodaju otpadnog materijala toplotne podstanice” putem javnog nadmetanja - licitacije“. 

6.2 Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 15.02.2020. do 12.00 sati. 

6.3.U obzir će se uzeti samo ponude koje, bez obzira na način dostave (poštom ili osobno), budu zaprimljene na protokolu Fakulteta do 12:00 sati.  

6.4 Sve ponude pristigle nakon navedenog roka, bez obzira kad su poslane, kao i ponude sa ponuđenim iznosom manjim od utvrđene početne cijene, neće se uzeti u razmatranje.

 

7.  POSTUPAK JAVNOG NADMETANJA  

 

7.1 Javno otvaranje ponuda održati će se u prisustvu zainteresiranih ponuđača dana 17.02.2020.godine u sali broj:102. Šumarski fakultet u Sarajevu, sa početkom u 12:00 sati. 

7.2 Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuđači i predstavnici pravnih osoba koji su ovlašteni za sudjelovanje u postupku licitacije, uz predočavanje ovlaštenja, odnosno punomoći. 

7.3 Postupak nadmetanja - licitacije počinje registracijom ponuđača koja podrazumijeva provjeru identiteta podnositelja ponude, zakonskog zastupnika ili punomoćnika.

7.4 Predsjednik Komisije otvara prispjele ponude, čiji se sadržaj unosi u listu ponuđača koja sadrži: naziv ponuđača, redni broj ponude po prispjeću, ponuđeni iznos i prihvatljivost ponude.

7.5 Ponude koje ne ispunjavaju tražene zahtjeve iz javnog oglasa, kao i ponude sa cijenom nižom od početne cijene, neće se uzeti u razmatranje.

7.6 Nakon otvaranja pravovremeno pristiglih ponuda, javno se saopštavaju ponuđene cijene, te se utvrđuje lista ponuđača koji su ponudili istu ili višu cijenu od utvrđene početne cijene, počevši od ponuđača sa najvišom ponuđenom cijenom.

7.7 Ukoliko dva ili više ponuđača ponude istu cijenu, koja je ujedno i najviša cijena, pobjednikom javnog nadmetanja će biti proglašen ponuđač koji je po datumu i vremenu prijemnog štambilja ranije dostavio ponudu.

7.8 Ako se na javni oglas javi samo jedan ponuđač čija je ponuđena cijena ista ili viša od početne cijene/vrijednosti predmeta prodaje, isti se proglašava pobjednikom javnog nadmetanja. 

 

8.  OBAVEZE KUPCA - PONUĐAČA 

 

8.1 Po završetku postupka javnog nadmetanja Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu će zaključiti kupoprodajni ugovor sa odabranim ponuđačem u roku od 7 (sedam) dana.

8.2 Ako ponuđač ne pristupi sklapanju ugovora o kupoprodaji ili ukoliko nakon zaključenja ugovora odustane od njegove realizacije, Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu zadržava pravo dodijeliti ugovor prvom sljedećem ponuđaču sa liste uspješnih ponuđača.

8.3 Odabrani ponuđač dužan je za kupljeni otpadni materijal toplotne podstanice uplatiti puni iznos kupoprodajne cijene u roku od 7 (sedam) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora, s naznakom svrhe uplate:

 

''Kupovina otpadnog materijala toplotne podstanice – Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu”, na žiro račun BROJ:1411965320008475 kod BBI bank Sarajevo, (JRT Kantona Sarajevo).

 

Polja koja se odnose na uplatu sredstava moraju biti popunjena na sljedeći način:   

Polje: Broj poreskog obveznika - treba da sadrži jedinstveni matični broj građanina, ukoliko uplatu vrši fizička osoba ili trinaestoznamenkasti identifikacijski broj pravne osobe, ukoliko uplatu vrši pravno lice; 

Polje: Vrsta prihoda – 722631; 

Polje: Općina – 079;

Polje: Poresko razdoblje (period) – treba da odgovara datumu uplate; 

Polje: Budžetska organizacija: 2104025;  

Polje: Poziv na broj - 0000000052.

8.4 Po izvršenoj provjeri uplate kupoprodajne cijene na ime kupovine predmeta prodaje, prodavatelj će telefonskim putem obavijestiti kupca o primitku sredstava na račun JRT-a, a kupac je dužan preuzeti predmet prodaje u roku od 5 (pet) dana od dana prijema obavještenja o izvršenoj uplati.

8.5 Troškove poreza, prijenosa vlasništva, transporta i sve druge troškove snosi kupac. 

8.6 Prodavatelj neće davati garanciju u pogledu stanja, funkcionalnosti, izgleda i kvaliteta, skrivenih ili drugih nedostataka. 

 

9.  DODATNE INFORMACIJE 

 

9.1 Tekst ovog Javnog oglasa će biti objavljen na Internet stranici Univerziteta u Sarajevu www.unsa.ba i na Internet stranici Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu www.sfsa.unsa.ba.

9.2 Obrazac za cijenu ponude može se preuzeti na navedenoj Internet stranici ili na protokolu Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

 

 

 

 

                                                                                  Šumarski fakultet u Sarajevu

                                                                                 Dekan, prof. dr Mirza Dautbašić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O B R A Z A C   Z A   C I J E N U   P O N U D E

 

 

 

1. Naziv pravne osobe ili ime (ime jednog roditelja) i prezime fizičke osobe: _____________________________________________________________________.

 

2. Ime osobe ovlaštene za zastupanje u postupku licitacije (za pravne osobe): _____________________________________________________________________.

 

3. Tačna adresa sjedišta (za pravne osobe) ili prebivališta (za fizičke osobe): _____________________________________________________________________.

 

 4. Broj telefona: _____________________________________________________________________.

 

5. JIB (za pravna lica): _____________________________________________________________________.

 

6. Broj tekućeg računa (za fizičke osobe) _____________________________________________________________________.

 

7. Broj poslovnog računa (za pravne osobe) _____________________________________________________________________.

 

 8. Iznos ponude (u KM) ______________________________________________________, (slovima:_____________________________________________________________).

 

 

Potpis (i pečat za pravne osobe) __________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena:

 Uz ponudu obavezno dostaviti:

- za pravne osobe: ovjerenu kopiju izvoda iz sudskog registra - ne stariju od tri mjeseca od roka za predaju ponuda, kopiju potvrde o poreskoj registraciji (JIB).