J A V N I O G L A S

  

Na osnovu odluke dekana Šumarskog fakulteta u Sarajevu, broj: 01/1-3587/18, dana 25.10.2018. godine, objavljuje se

  

J A V N I   O G L A S

Za prodaju osnovnog sredstva Fakulteta – motornog vozila u vlasništvu  Šumarskog fakulteta u Sarajevu

 

  

I Predmet prodaje sa početnom cijenom vozila određenom procjenom sudskog vještaka mašinske struke:

-Kombi M1 – putnički automobil Volkswagen 7DB, broj šasije: WV2ZZZ70ZXH148622, broj motora: AJA 050958, godina proizvodnje: 1999, početna cijena: 5.000,00 KM, bez PDV-a.

 

II Način prodaje

Javna prodaja vozila vrši se u viđenom stanju fizičkim i pravnim licima putem pribavljanja pismenih ponuda koje se podnose neposredno na protokol Fakulteta: Šumarski fakultet u Sarajevu, Zagrebačka 20 ili preporučenom pošiljkom na istu adresu, sa naznakom „Ne otvaraj – Ponuda za vozila“. Ponuda se podnosi u zatvorenoj koverti sa naznakom imena ponuđača (ime i prezime ili naziv pravnog lica, adresa i broj telefona) na koje se odnosi ponuda i ponuđenom cijenom koja ne može biti niža od početne.

 

III Sadržaj ponude:

a)    za pravna lica

-      rješenje o registraciji

-      popunjen obrazac za cijenu ponude - potpisan i ovjeren pečatom.

b)   za fizička lica

-      popunjen obrazac za cijenu ponude – potpisan

-      kopija lične karte

Obrazac ocjene ponude može se preuzeti na protokolu Fakulteta.

 

IV Pregled vozila koje je predmet prodaje kao i uvid u dokumentaciju može se izvršiti svakog radnog dana u periodu od 09:00 sati do 14:00 sati, u periodu trajanja oglasa, tj. od 27.10.2018. godine do 05.11.2018. godine.

 

V Otvaranje ponuda održat će se dana 06.11.2018. godine u 14:00 sati u sjedištu Fakulteta. Komisija otvara ponude onim redosljedom kojim su pristigle, utvrđujući istovremeno koje su ponude stigle nakon isteka roka naznačenog u oglasu.

Nakon otvaranja ponuda i oglašavanja njihovog sadržaja, Komisija utvrđuje i objavljuje koja je ponuda najpovoljnija i zajljučuje postupak prodaje.O otvaranju ponuda vodi se zapisnik koji potpisuju svi prisutni, koji će biti dostavljen svim učesnicima u predmetu nadmetanja. U slučaju da su ponude istovjetne po cijeni, prioritet ima ponuda koja je ranije pristigla.

 

VI Troškove PDV-a plaća kupac.

 

VII Sa ponuđačem čija je ponuda najpovoljnija zaključit će se pismeni kupoprodajni ugovor.

 

VIII Oglas ostaje otvoren do 05.11.2018.godine.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

 

Kontakt telefon: 033 812-490