J A V N I K O N K U R S / N A T J E Č A J

 Univerzitet u Sarajevu                                                                                      

Šumarski fakultet u Sarajevu

 

Na osnovu člana 126. Zakona o visokom obrazovanju – Prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 42/13) 13/15, članova 97. i 98. Statuta Univerziteta u Sarajevu i odluke Vijeća Šumarskog fakulteta u Sarajevu broj: 01/6-839/16 od 01. 04. 2016. godine, Šumarski fakultet Sarajevo Univerziteta u Sarajevu, objavljuje

J A V N I   K O N K U R S / N A T J E Č A J

za izbor dekana Šumarskog fakulteta u Sarajevu za mandatni period oktobar 2016. – oktobar 2020. godine.

 

Kandidat za dekana mora ispunjavati uslove za izbor dekana utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju – Prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 42/13,) 13/15 i Statutom Univerziteta u Sarajevu.

Uz prijavu kandidati su obavezni dostaviti:

-          biografiju (CD) datiranu i potpisanu od strane kandidata

-          opis naučnog i stručnog rada

-          program rada za mandatni period

-          odluku o izboru u zvanje redovnog ili vanrednog profesora

-          potvrdu o radnom odnosu u punom radnom vremenu

-          potpisane i ovjerene izjave od strane nadležne opštinske službe kojima kandidat potvrđuje:

a). da nije član Upravnog odbora Univerziteta

b). da nije politički angažovan u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa.

Tražena dokumentacija se prilaže u originalu ili ovjerena kopija.

Dekan Fakulteta se bira na mandatni period od četiri godine sa mogućnošću još jednog uzastopnog izbora.

 

Konkurs / natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja i objavljuje se u dnevnom listu „Dnevni avaz“, web stranici Fakulteta i Univerziteta u Sarajevu.

Prijave u pisanoj i elektronskoj formi (CD) u zatvorenoj koverti slati na adresu Šumarskog fakulteta u Sarajevu, Zagrebačka 20, putem pošte sa naznakom ''Prijava za konkurs za izbor dekana – za Komisiju''.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.