Izvještaj komisije za pripremu prijedloga za izbor u naučnonastavno zvanje

UNIVERZITET U SARAJEVU

ŠUMARSKI FAKULTET

Komisija za pripremanje prijedloga za izbor akademskog osoblja u naučnonastavno zvanje asistent za naučnu oblast „Projektovanje i građenje u šumarstvu i hortikulturi“

 

Sarajevo, 26. 09. 2018. godine

 

VIJEĆU ŠUMARSKOG FAKULTETA U SARAJEVU

 

Odlukom Vijeća Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (broj 01/6-2766/18 od 18. 09. 2018. godine), imenovana je Komisija za pripremanje prijedloga za izbor akademskog osoblja u naučnonastavno zvanje asistent za naučnu oblast „Projektovanje i građenje u šumarstvu i hortikulturi“ na Šumarskom fakultetu u Sarajevu u sastavu:

 

  1. dr. Dževada Sokolović, vanredni profesor Šumarskog fakulteta u Sarajevu, naučna oblast „Projektovanje i građenje u šumarstvu i hortikulturi“, predsjednik;
  2. dr. Safet Gurda, redovni profesor Šumarskog fakulteta u Sarajevu, naučna oblast „Iskorištavanje šuma“, član i
  3. dr. Muhamed Bajrić, vanredni profesor Šumarskog fakulteta u Sarajevu, naučna oblast „Projektovanje i građenje u šumarstvu i hortikulturi“, član.

Izvještaj Komisije možete preuzeti na linku ispod:

Izvještaj Komisije