Izvještaj Komisije za izbor u akademska zvanja

Komisija za pripremu prijedloga za izbor saradnika u nastavno-naučno zvanje asistent na oblast: „Uzgajanje šuma i urbanog zelenila“ na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

  Datum: 01. 10. 2018.

 Vijeću Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

O v d j e

 Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-983/18 od 18. 07. 2018. godine raspisan je ponovni konkurs za izbor asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu u Sarajevu koj je objavljen 03. 09. 2018. godine u dnevnom listu „Dnevni avaz“ i na web-stranicama Univerziteta u Sarajevu i Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, i koji je bio otvoren do 18. 09. 2018. godine. U tekstu konkursa, izbor asistenta za naučnu oblast Uzgajanje šuma i urbanog zelenila dat je pod tačkom 18.1.3.

 Odlukom Vijeća Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (odluka broj: 01/6- 2765/18. od 18. 09. 2018. godine) imenovana je Komisija za pripremu prijedloga za izbor saradnika u nastavno-naučno zvanje asistent na oblast: „Uzgajanje i urbanog zelenila“na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevuu sastavu:

 

  1. Dr. sci. Ćemal Višnjić, vanredni profesor Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uža naučna oblast: Uzgajanje šuma i urbanog zelenila - predsjednik Komisije,
  2. Dr. sci. FarukMekić, redovniprofesor Šumarskogfakulteta Univerziteta uSarajevu, užanaučnaoblast: Uzgajanje šumaiurbanogzelenila- mentor, članKomisije,  
  3. Dr. sci. Dalibor Ballian, redovni profesor Šumarskog fakulteta u Sarajevu na nastavnim predmetima: Genetika sa oplemenjivanjem šumskog drveća, Genetika sa oplemenjivanjem biljaka, Šumarska genetika, Genetika šumskog drveća, Genetika u hortikulturi, Oplemenjivanje drveća i grmlja, Oplemenjivanje drveća i grmlja u hortikulturi, Genetička raznolikost šumskog drveća i Genetička raznolikost šumskog drveća i grmlja – član Komisije.

 

Komisija je pregledala prispjele prijave o čemu podnosi sljedeći Izvještaj:


 IZVJEŠTAJ KOMISIJE