IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA IZBOR U AKADEMSKA ZVANJA

UNIVERZITET U SARAJEVU
ŠUMARSKI FAKULTET
KOMISIJA ZA PRIPREMU PRIJEDLOGA ZA IZBOR NASTAVNIKA SVIH
ZVANJA ZA NAUČNU OBLAST "UREĐIVANJE ŠUMA I URBANOG ZELENILA"
Sarajevo, 23.05.2018. godine

VIJEĆU ŠUMARSKOG FAKULTETA U SARAJEVU


Odlukom Vijeća Šumarskog fakulteta u Sarajevu (broj: 01/6-1120/18 od 26.04.2018. godine) imenovana je Komisija za pripremu prijedloga za izbor nastavnika svih zvanja za naučnu oblast “Uređivanje šuma i urbanog zelenila“ u sastavu:

1. dr. Azra Čabaravdić, redovni profesor na Šumarskom fakultetu Univerziteta u
Sarajevu; naučna oblast Uređivanje šuma i urbanog zelenila, predsjednik;

2. dr. Ahmet Lojo, vanredni profesor na Šumarskom fakultetu Univerziteta u
Sarajevu; naučna oblast Uređivanje šuma i urbanog zelenila, član i

3. dr. Besim Balić, vanredni profesor na Šumarskom fakultetu Univerziteta u
Sarajevu; naučna oblast Uređivanje šuma i urbanog zelenila, član.

Na Konkurs za izbor nastavnika svih zvanja za naučnu oblast “Uređivanje šuma i urbanog zelenila“, objavljen u dnevnom listu “Nezavisne novine“, od 06.04.2018. godine i na web stranici Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, prijavila se jedna kandidatkinja, dr. sci. Aida Ibrahimspahić, docent na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast “Uređivanje šuma i urbanog zelenila“ (prijava br. 01/1-1107/18 od 19.04.2018. godine).
Dopisom broj 01/1-1143/18 od 24.04.2018. godine, Sekretar Fakulteta je potvrdio da je prijava dr. sci. Aide Ibrahimspahić blagovremena, potpuna i u skladu s uslovima utvrđenim konkursom. Kandidatkinja se prijavila za izbor u naučno-nastavno zvanje VANREDNI PROFESOR za naučnu oblast “ Uređivanje šuma i urbanog zelenila“.
Komisija je analizirala prijavu Kandidatkinje i o tome podnosi sljedeći

I Z V J E Š T A J možete preuzeti na linku: IZVJEŠTAJ KOMISIJE