IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA IZBOR U AKADEMSKA ZVANJA

UNIVERZITET U SARAJEVU
ŠUMARSKI FAKULTET
KOMISIJA ZA PRIPREMU PRIJEDLOGA ZA IZBOR NASTAVNIKA SVIH ZVANJA ZA
NAUČNU OBLAST "UREĐIVANJE ŠUMA I URBANOG ZELENILA"
Sarajevo, 10. 01. 2018. godine
VIJEĆU ŠUMARSKOG FAKULTETA U SARAJEVU
Odlukom Vijeća Šumarskog fakulteta u Sarajevu (broj 01/6-4373/17 od 14. 12. 2017.
godine), imenovana je Komisija za pripremu prijedloga za izbor nastavnika svih zvanja na
naučnu oblast "Uređivanje šuma i urbanog zelenila" na Šumarskom fakultetu u Sarajevu u
sastavu:
1. dr. sci. Zoran Maunaga, redovni profesor Šumarskog fakulteta Univerziteta u
Banja Luci, oblast "Uređivanje šuma", predsjednik;
2. dr. sci. Pande Trajkov, redovni profesor Šumarskog fakulteta Univerziteta "Sv.
Kiril i Metodij" u Skoplju, oblast "Uređivanje šuma", član i
3. dr. sci. Mirza Dautbašić, redovni profesor Šumarskog fakulteta Univerziteta u
Sarajevu, oblast "Zaštita šuma i urbanog zelenila", član.

Izvještaj Komisije možete preuzeti na linku ispod:

Izvještaj